Publicerade studier om jämlik cancervård

Sidan publicerades 25 augusti 2017

I vilken mån cancervården i Sverige är jämlik eller ej har undersökts i flera vetenskapliga studier. En sammanställning över de aktuella studierna finns nu tillgänglig på sidan för jämlik cancervård.

Jämlik cancervård har undersökts i flera vetenskapliga studier baserade på data från regionala och nationella kvalitetsregister. Resultaten visar att det förekommer socioekonomiska skillnader i handläggning (utrednings- och behandlingsintensitet) och överlevnad för ett flertal cancerformer.

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro har under våren 2017 arbetat fram en förteckning över de publicerade studierna om jämlik vård. Varje studie presenteras med en länk till en engelsk sammanfattande text samt en kortfattad slutsats på svenska. 

Till sidan med sammanställningen över publicerade studier