Policy och blankett för bedömning av jäv

Sidan publicerades 24 augusti 2017

Regionala cancercentrum i samverkan har under våren arbetat fram en policy för bedömning av jäv och en blankett för jävsdeklarationer. Båda dokumenten fastställdes i juni och finns nu tillgängliga på webben.

Samarbetet mellan sjukvården och läkemedels- och annan sjukvårdsrelaterad industri är viktigt. Det är ofta värdefullt att vårdens sakkunniga deltar i kliniska prövningar och andra industridrivna forsknings- och utvecklingsprojekt.

För att Regionala cancercentrum ska framstå som en trovärdig kunskapsorganisation, är det dock viktigt att arbetsgrupperna har en fristående hållning gentemot industrin. Ordförande och andra medlemmar i arbetsgrupper ska därför öppet deklarera om man är involverad i verksamheter som kan innebära att det uppstår en jävssituation.

RCC har nu arbetat fram en gemensam policy för hur bedömning av jäv ska gå till. En blankett för jävsdeklarationer har också tagits fram.

I policyn framgår bland annat följande:

  • Storleken av eventuella ekonomiska ersättningar ska redovisas, liksom vem som är mottagare av ersättningen.
  • Värdeöverföringar ska vara rapporterade till läkemedelsindustrin samarbetsdatabas och det ska framgå av jävsdeklarationen att experten har gett samtycke till att ingå i databasen.
  • Jävsdeklarationer från arbetsgruppernas ordförande bedöms av RCC i samverkan.
  • Jävsdeklarationer för övriga medlemmar i arbetsgrupperna bedöms av respektive regionalt cancercentrum. 
  • För nationella vårdprogramgrupper samlas jäv in av stödjande RCCs vårdprogramhandläggare och bedöms i normala fall av vårdprogramgruppens ordförande.
  • Vid tveksamma fall konsulteras RCC i samverkan.

Till policy och blankett för jävsdeklarationer