Så arbetar en SVF-koordinator

Sidan publicerades 19 april 2017

Funktionen som SVF-koordinator är en framgångsfaktor för effektiva och säkra vårdflöden. Nu har RCC i samverkan tagit fram en nationell funktionsbeskrivning, som rekommenderar hur koordinatorsfunktionen inom cancervården ska organiseras och fungera.

Koordinatorn underlättar för sjukvårdens arbete med standardiserade vårdförlopp (SVF) genom att samordna utredningen av patienter med välgrundad misstanke om cancer. Då koordinatorn fungerar som bäst får patienterna snabb information, andra yrkeskategorier avlastas och vården blir mer effektiv.

Den nya funktionsbeskrivningen är nationellt förankrad och innehåller det som anses viktigast för att koordinatorsfunktionen ska fungera optimalt för både vården och patienterna. Beskrivningen kan vid behov kompletteras med regionala och lokala förutsättningar, så att varje huvudman kan säkra funktionen i den egna organisationen.

Beskrivningen har tagits fram av en arbetsgrupp regionala projektledare för SVF-införandet och såväl RCC i samverkan som Socialdepartementets expertgrupp har ställt sig bakom funktionsbeskrivningen.

Till sidan med den nationella funktionsbeskrivningen för SVF-koordinator