Rundabordssamtal om framtidens cancervård

Sidan publicerades 18 april 2017

Inom ramen för regeringens rådslag om framtidens cancervård arrangeras tre rundabordssamtal med särskilt inbjudna. Ett av samtalen blir en del av Cancerdagen i Almedalen.

För att diskutera hur samhället bäst förbereder sig för en framtid där betydligt fler än idag får och lever med en cancerdiagnos, håller sjukvårdsminister Gabriel Wikström under våren ett rådslag om framtidens cancervård. Branschorganisationer, professions- och patientföreträdare med flera bjuds in till samtal och diskussioner i olika typer av möten.

Diskussionerna kommer bland annat att beröra hur vården kan och behöver utvecklas, hur vi kan förbättra det förebyggande arbetet och hur vi bättre kan involvera patienten i den egna vården. Det som kommer fram vid mötena förväntas bli underlag för regeringens långsiktiga arbete med cancerfrågor.

Alla kan bidra med synpunkter till rådslaget

Det finns också möjlighet för organisationer, företag och enskilda som vill lämna synpunkter inom ramen för rådslaget att senast den 20 augusti skicka in synpunkter via e-post:
s.framtidenscancervard@regeringskansliet.se

Tre rundabordssamtal

Inom ramen för rådslaget kommer tre rundabordssamtal att arrangeras. Representanter från branschorganisationer, professions- och patientorganisationer inom vården får en särskild inbjudan till dessa, liksom en del andra experter. 

Rundabordssamtalen inleds av t.f. sjukvårdsminister Annika Strandhäll, varefter samtliga deltagare får två minuter på sig att besvara ett par frågor som rör temat för samtalet. Samtalen modereras av Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL.

Rundabordssamtal 1 – torsdag 27 april kl. 13.00 – 15.00
Tema: Hur utvecklar vi strukturen inom cancervården för att möta framtidens behov?

Rundabordssamtal 2 – fredag 2 juni kl. 9.30 – 11.30
Tema: Hur arbetar vi för att förebygga cancer, upptäcka cancer tidigt och förbättra patientens hela vårdkedja?

Rundabordssamtal 3 – tisdag 4 juli kl. 13.00 – 14.30
Tema: Hur kortar vi väntetiderna för cancervården i framtiden samtidigt som antalet cancerfall förutspås att öka?

Det tredje rundabordssamtalet utgör en del i Cancerdagen i Almedalen, som arrangeras av Regionala cancercentrum i samverkan.
Se mer om programmet under Cancerdagen i Almedalen