Nytt nationellt system för canceranmälan

Sidan publicerades 10 april 2017

Idag lanseras CanINCA – ett nytt nationellt datasystem för canceranmälningar till Socialstyrelsens cancerregister. Tidigare har registrering av tumörer skett i regionala system med egna registerlösningar för varje sjukvårdsregion. I den nya registerlösningen finns alla funktioner som behövs för att handlägga och leverera canceranmälningar vid respektive regionalt cancercentrum (RCC).

På uppdrag av landsting och regioner sköter RCC arbetet med att registrera och överföra alla canceranmälningar till det nationella cancerregistret vid Socialstyrelsen. CanINCA innebär nya gemensamma arbetsrutiner som främjar kvaliteten samt underlättar arbetet med täckningskontroll och validering av kvalitetsregister inom cancerområdet. Den nya registerlösningen kommer även att underlätta införandet av exempelvis nya kod, regler och kontroller.

Den första versionen av CanINCA kan hantera elektronisk leverans av canceranmälningar från patologisystem och inskanning av pappersanmälningar. Inom kort kommer det vara möjligt att göra elektronisk canceranmälan från klinikerna via dataplattformen INCA, förutom de som redan görs elektroniskt via ett kvalitetsregister.

Inför driftstarten har historiska data från 1958 och framåt överförts till CanINCA, totalt närmare tre miljoner registrerade tumördiagnoser.

Om det nationella cancerregistret

Socialstyrelsens nationella cancerregister används för att kartlägga cancersjukdomars förekomst i befolkningen och för att följa förändringar över tid. Registret utgör även en bas för forskning och möjliggör internationella jämförelser.

RCC har i uppdrag att handlägga canceranmälningar från kliniker och laboratorieverksamheter i respektive sjukvårdsregion och årligen avrapportera till det nationella cancerregistret. Vid RCC granskas uppgifterna i anmälan och kodas enligt en gemensam nationell kodningsinstruktion och enligt gällande föreskrifter.

För mer information kontakta:

Gabrielle Gran, projektkoordinator för CanINCA och samordnat cancerregisterarbete.

Tfn: 010 - 103 89 23 
E-post: gabrielle.gran@regionostergotland.se