Patienter utredda enligt SVF nöjda med vården

Sidan publicerades 3 november 2016

Patienter som utretts för cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) är överlag nöjda med sin kontakt med vården. Det visar den första mätningen av patienternas upplevelser av att utredas enligt SVF, som Regionala cancercentrum i samverkan presenterar idag.

Av patienter som startat den första cancerbehandlingen är 90 procent nöjda med hur deras vårdbehov blivit tillgodosett. Av de patienter som avslutat SVF men som inte hade cancer är motsvarande siffra 82 procent. Nära tre fjärdedelar av alla patienter som besvarat enkäten uppger även att de fått tillräcklig information under sitt utredningsförlopp.

Detta framgår av den första rapporten från arbetet med att samla patienternas upplevelse med så kallade patientrapporterade erfarenhetsmått (PREM). Rapporten bygger på ett utskick av 4 615 enkäter till patienter som utretts enligt SVF, med en svarsfrekvens på 51,7 procent.

Primärvården viktig aktör

Undersökningen understryker att primärvården är en viktig aktör för att modellen med standardiserade vårdförlopp ska fungera bra. 73 procent av patienterna uppger att hälso-/vårdcentralen var den första vårdkontakten som ledde vidare till utredning av det aktuella tillståndet.

En klar majoritet av de svarande svarar också att de hade blivit bemötta med respekt, oavsett kön, köns­över­skri­dande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp­fattning, funktions­ned­sätt­ning, sexuell läggning eller ålder. På en skala från ett till fem, där fem stod för "Ja, helt och hållet", är det totalt 94 procent av patienterna som svarat fyra eller fem. Detta var den fråga i enkäten som samlade flest positiva svar. Av de 2 320 patienter som besvarat frågan är det endast fyra cancerpatienter och 24 patienter som avslutat SVF av annan orsak än att de fått en cancerdiagnos, som svarat att de inte alls blivit bemötta med respekt.

Färre än hälften informerade om SVF

Det är färre än hälften av de svarande som uppger att de informerats om att de utretts enligt standardiserat vårdförlopp. Om de inte informerats om att den utredning de genomgått kallas standardiserat vårdförlopp är av mindre vikt. Patienterna bör dock vara väl informerade om att orsaken till utredningen är en välgrundad misstanke om cancer.

Patienter som erhållit enkäten har haft möjlighet att vid frågor kontakta en nationell supportfunktion. Av de hittills inkomna frågorna framgår att det finns patienter som uppger att de inte känt till att de utretts för misstanke om cancer.