Nya arbetssättet kortar väntetiderna

Sidan publicerades 10 november 2016

Patienter med cancer som utretts enligt standardiserat vårdförlopp får behandling snabbare än tidigare. Det visar den första nationella redovisningen av vårdförloppens väntetider, som idag presenteras av Regionala cancercentrum i samverkan.

Patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) för blodcancersjukdomen akut myeloisk leukemi (AML), huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer eller prostatacancer, och som fått en cancerdiagnos, har tydligt kortare väntetid från välgrundad misstanke till start av första behandling än innan vårdförloppen infördes.

Under första halvåret 2016 har 52 procent av de som genomgått ett SVF för högrisk prostatacancer startat behandling med botande syfte inom 60 dagar. Detta är en tydlig förbättring jämfört med tidigare. Det ska dock noteras att det än så länge endast är 30 procent av det totala antalet patienter med prostatacancer som utretts enligt standardiserat vårdförlopp.

På rätt väg

– Det här är ett första tecken på att det nya arbetssättet i cancervården fungerar. Att vi redan ett knappt år efter införandet av SVF ser att väntetiderna är på väg att kortas är nästan mer än vi vågade hoppas på, säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande i RCC i samverkan. Väntetiderna är ju det område inom cancerstrategin där vi hittills inte varit framgångsrika, trots RCC:s omfattande vårdprocessarbete. Därför är dessa första resultat extra glädjande, säger hon.

Statistiken som presenteras idag på cancercentrum.se är en första redovisning av väntetiderna inom de fem vårdförlopp som infördes under 2015. Uppgifterna omfattar patienter som genomgått ett SVF under det första halvåret 2016. Den nationella redovisningen bygger på landstingens rapportering till en databas vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Resultaten ska enligt Gunilla Gunnarsson tolkas med försiktighet.

Kvalitetssäkring av data pågår

– Kvalitetssäkring av data och rapporteringsrutiner pågår tillsammans med landsting och regioner. Vi har till exempel ännu ingen fullständig rapportering från primärvården och den urologiska öppenvården i delar av Sverige. Vi vet också att alla patienter som insjuknade i en cancerdiagnos under första halvåret 2016 inte utreddes enligt SVF. För dessa finns inga aktuella resultat.


Fakta: Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp infördes i cancervården under 2015. De innebär ett nytt sätt att organisera vården, så att patienter med misstänkt cancer utreds så snabbt som möjligt. Ett standardiserat vårdförlopp startar vid tidpunkten för välgrundad misstanke om cancer och avslutas vid start av första behandling.

Landsting och regioner har kommit olika långt med arbetet. Införandet av SVF ingår i en överenskommelse mellan regeringen och SKL om en fyraårig satsning på kortare väntetider i cancervården, som genomförs under perioden 2015–2018.