Landstingen delar på 203 SVF-miljoner

Sidan publicerades 24 november 2016

Regeringen beslutade idag att betala ut 203 miljoner kronor till de landsting som infört nya standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancerområdet och som uppfyllt villkoren i 2016 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Sex landsting får ingen tilldelning denna omgång då de inte nått upp till alla grundkrav i överenskommelsen.

Dagens utbetalning utgör den andra delen av de totalt 406 miljoner, som staten i år delar ut i form av stimulansmedel till landstingen inom ramen för den nationella satsningen på att korta väntetiderna och göra cancervården mer jämlik.

– Alla landsting arbetar intensivt och engagerat med att införa vårdförloppen och förändra arbetssätten i cancervården. Det märks inte minst på att vi nu kan se att väntetiderna för patienter som utretts enligt SVF är på väg åt rätt håll. Det säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande i RCC i samverkan.

Tretton vårdförlopp ska vara införda

Landsting som senast den 1 november lämnat en redovisning till Socialdepartementet av genomförandet av årets handlingsplan, och som infört samtliga årets tretton standardiserade vårdförlopp, får del av de 203 miljonerna.

– Trots hårt arbete har några landsting inte hunnit införa samtliga tretton SVF i år. I enlighet med överenskommelsen har regeringen därför beslutat att dessa inte får vara med och dela på höstens stimulansmedel. Det är ett tufft besked för de som blir utan, och från RCCs sida kommer vi stärka vårt stöd för att försöka få igång införandet av nästa års vårdförlopp mycket tidigare under året i alla landsting, säger Gunilla Gunnarsson.

Undantag för en diagnos

Ett standardiserat vårdförlopp räknas som infört då minst en (1) patient har startat och avslutat ett standardiserat vårdförlopp. Patienten ska alltså ha gått igenom en utredning enligt SVF, från beslut om välgrundad misstanke till start av första behandling. Alternativt ska SVF vara avslutat av andra orsaker, t.ex. att cancermisstanken kunnat avskrivas.

Den minst vanliga bland årets SVF-diagnoser, cancer i gallblåsa och gallvägar, har genom en ändring i årets överenskommelse undantagits från grundkravet på SVF-utredda patienter, då det visat sig att antalet insjuknade i landet är så få att det kan vara svårt att få patienter igenom vårdförloppet i alla landsting. Parterna kommer också att beakta denna problematik i nästa års överenskommelse.

Utbetalning del två av stimulansmedlen till landstingen för kortare väntetider i cancervården 2016.

Nedan ser du hur medlen fördelas mellan de olika landstingen.  

Dalarna: 6 540 758 kronor
Jönköping: 8 095 698 kronor
Kalmar: 5 531 836 kronor
Norrbotten: 5 812 386 kronor
Skåne: 30 341 137 kronor
Stockholm: 51 935 406 kronor
Södermanland: 6 603 227 kronor
Uppsala: 8 242 955 kronor
Värmland: 6 421 500 kronor
Västerbotten: 6 129 965 kronor
Västernorrland: 5 676 557 kronor
Västmanland: 6 150 866 kronor
Västra Götaland: 38 372 086 kronor
Örebro: 6 773 130 kronor
Östergötland: 10 372 493 kronor

Totalt: 203 000 000 kronor