Ökad överlevnad för patienter med myelom

Sidan publicerades 31 mars 2016

Patienter med blodcancerformen myelom lever allt längre. Det visar en ny rapport från myelomregistret. I dag lever hälften av patienterna under 65 år minst sju år.

Myelom är en form av blodcancer som uppstår i plasmacellerna i benmärgen. Sjukdomen är kronisk och kan i nuläget inte helt botas. Många patienter kan dock bli bättre och få en god livskvalitet efter behandling.

– Nya behandlingsmetoder och läkemedel har förbättrat överlevnaden betydligt och vi ser att denna utveckling har fortsatt även de senaste åren, säger Cecilie Hveding Blimark, ordförande i myelomregistret och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst.

Både yngre och äldre lever längre

Bland patienter under 65 år har 3-årsöverlevnaden ökat från 75 till 80 procent. Bland patienter över 65-år har motsvarande siffra ökat från 50 till 57 procent. I den yngre åldersgruppen lever nu hälften av patienterna sju år eller mer.

– Tyvärr minskar överlevnaden med stigande ålder. I vår förra rapport kunde vi visa att patienter över 80 år var den grupp som fick lägst andel nya läkemedel. Dessa riktlinjer har nu ändrats, så att tillägga av nya läkemedel rekommenderas i alla åldrar. Det är något vi kommer att följa upp i nästa rapport, säger Cecilie Hveding Blimark

Fler fall i åldrande befolkning

Myelom är vanligare bland än män än bland kvinnor och antalet patienter som lever med myelom ökar i Sverige. Det beror både på ökad överlevnad bland myelompatienter och på att människor i Sverige lever längre. Medianåldern för insjuknande i myelom är över 70 år för både män och kvinnor.

Under 2016 införs standardiserat vårdförlopp för myelom. Där är målet att patienter med symtomatiskt (behandlingkrävande) myelom ska påbörja behandling inom 20 dagar, från och med att välgrundad misstanke om cancer uppstår.

– I dagsläget får cirka 65 procent av patienterna diagnos och behandlingsbesked inom 28 dagar, utan någon större skillnad mellan regionerna. Så här har vi lite att jobba på, säger hon.

Läs mer i årsrapporten från myelomregistret här.

Text: Karin Allander