Ny konferens för kontaktsjuksköterskor

Sidan publicerades 25 mars 2016

Den 17 mars samlades 270 kontaktsjuksköterskor från hela landet för först gången till konferens för inspiration, diskussioner och information om kontaktsjuksköterskan roll och dess utveckling.

– Vi är jätteglada att så många hade möjlighet att delta. Det visa att kontaktsjuksköterskan är viktig för patienterna och att det finns ett stort behov att få ny kunskap och inspiration för dagliga arbetet säger Bodil Westman, ordförande i nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska och min vårdplan och medlem i planeringsgruppen för kontaktsjuksköterskedagen.

Forskning kring kontaktsjuksköterskefunktionen

Kaisa Bjuresäter berättade om den forskning som bedrivs vid Karlstads Universitet kring kontaktsjuksköterskefunktionen. Via enkäter och intervjuer med patienter och kontaktsjuksköterskor har de kunnat visa på starkt samband mellan patienternas upplevelse av trygghet, bekräftelse och känslan att vara väl förberedda/informerade inför nästa steg. Undersökningen bekräftade även vikten av att kontaktsjuksköterskan har ett specifikt uppdrag med avsatt tid, egen mottagning och möjlighet till att vara delaktig genom hela vårdkedjan.

Detta belystes även av patienterna själva.  Fredrik Johansson från patientföreningen för lungcancer, Stödet, Som var inbjuden talare på konferensen belyste vikten av kontaktsjuksköterskan, hen gav trygghet och stöd i en kaotisk situation.

Även Gunilla Gunnarsson, ordförande i RCC i samverkan belyste att kontaktsjuksköterskerollen är en viktig framgångsfaktor i cancerstrategin för patienternas trygghet och möjlighet till delaktighet i sin vård.

Forskningen visar även att knappt hälften av patienterna har fått Min vårdplan och ännu färre har fått möjlighet att diskutera den. Det visar på att fortsatt arbete med att implementera min vårdplan behövs. 

Min vårdplan

Ett flertal exempel från olika delar av landet belyste även hur kontaktsjuksköterskor tillsammans med patienter arbetar med att hitta former för implementering  av min vårdplan utifrån enhet och diagnosprocess och att arbetet med min vårdplan även förtydligar rutiner för hur aktiva överlämningar ska ske och vi fick höra exempel på detta arbete.

Om konferensen

Konferensen anordnades av Sjuksköterskor i cancervård och nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och min vårdplan.

Presentationerna från dagen kommer att finnas tillgängliga via Sjuksköterskor i cancervårds hemsida