Rätt kompetenser ska säkra barnens behov

Sidan publicerades 18 maj 2016

Nu ses kompetensförsörjningen inom barncancervården över. Genom att analysera vårdens tillgång till rätt kompetenser ska det säkerställas att barnens behov tillgodoses genom hela vårdkedjan.

Översynen genomförs av Regionala cancercentrum och Sveriges kommuner och landsting. Den ingår i årets överenskommelse för kortare väntetider i cancervården.

Kort och lång sikt

I ett första steg genomförs regionala kartläggningar för att få en samlad bild av hur kompetensförsörjningen inom barncancervården ser ut idag, samt vilka utmaningar som finns på kort sikt. Det andra steget fokuserar därefter på det långsiktiga perspektivet och framtidens barncancervård.

- Vi kommer att titta på olika framtidsscenarion och blickar tio år framåt i tiden för att analysera vilka faktorer som kan påverka kompetensförsörjningen, som till exempel utvecklingen inom digitalisering, nya behandlingar och läkemedel, samt vården runt barnet och familjen, säger Sophia Björk, projektledare på SKL.

Sammanställs i en rapport

Resultatet av översynen sammanställs i en rapport, som även publiceras som en remiss på cancentrum.se under hösten. Till arbetet finns en regional arbetsgrupp utsedd med representanter från samtliga regionala cancercentrum.

RCC Stockholm Gotland – Stefan Söderhäll
RCC Norr – Per-Erik Sandström
RCC Uppsala-Örebro – Eva Turup
RCC Sydöst – Kristina Nyström
RCC Väst – Marianne Jarfelt
RCC Syd – Lars Hjorth

För mer information, kontakta Sophia Björk

Ta del av projektplanen