Ytterligare koncentration av  cancervård

Sidan publicerades 11 januari 2016

Tolv ytterligare åtgärder inom cancervården bör koncentreras till färre ställen i landet. Det föreslår RCC i ett underlag som nu överlämnas till landsting och regioner för beslut och remisshantering. Förslagen omfattar åtgärder som bör nivåstruktureras på såväl nationell som regional nivå.

Efter att ha arbetat fram en handläggnings- och beslutsgång och testat den på botande kirurgi vid peniscancer, lägger nu Regionala cancercentrum i samverkan fram förslag om ytterligare tolv åtgärder för nationell och regional nivåstrukturering.

– Nationell och regional nivåstrukturering hänger nära samman. Därför lägger vi förslag på båda nivåer samtidigt, säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande i RCC i samverkan. Det finns många sjukhus som gör få åtgärder per år. Ta till exempel äggstockscancer, där totalt 40 sjukhus utför operationer, varav 27 har opererat endast 1-10 patienter per år. Det måste vi ändra på. Därför är vi angelägna om att sällan förekommande åtgärder i första hand koncentreras till ett sjukhus i varje region.

Rekommendationer om beslut

Underlaget till landstingen består av två delar. Den första omfattar förslag om sex åtgärder som landstingen remissbesvarat under föregående år, och där RCC nu återkommer med rekommendationer till landstingen att fatta beslut om att koncentrera till färre sjukhus än idag med ikraftträdande 1 januari 2017.

De åtgärder det gäller är botande kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer, behandling av anal- och vulvacancer, behandling med isolerad hyperterm perfusion samt cytoreduktiv kirurgi i kombination med kemoterapi (så kallad Hipec).

– Underlaget pekar ut hur många enheter i landet vi föreslår för respektive åtgärd. Men vilka enheter vi föreslår kommer vi först informera landstingsledningarna muntligt om innan vi gör det offentligt, uppger Gunilla Gunnarsson. Detta kommer att ske vid möten med tjänstemännen den 15 januari och med SKL:s sjukvårdsdelegation den 21 januari.

Nya åtgärder för remissbehandling

Underlagets andra del omfattar sex åtgärder med förslag om antal nationella vårdenheter, som landstingen nu får för remissbehandling. Åtgärderna har bedömts av sakkunniggrupper och diskuterats i RCC:s nationella arbetsgrupp under 2015 och beslut om remiss togs av RCC i samverkan den 16 december.

Landstingen föreslås såväl lämna remissvar som meddela beslut om nivåstrukturering till SKL senast den 1 juni 2016.

– Med ett uttalat stöd av såväl staten som landstingens sjukvårdspolitiker arbetar vi vidare med vårt uppdrag. Vi har inte råd att vänta på vad den statliga utredningen om högspecialiserad vård, Träning ger färdighet, ska leda fram till. Vi ska göra skillnad för cancerpatienterna nu och se till att de får tillgång till bästa kompetens och resurser oavsett var i landet de bor, säger Gunilla Gunnarsson.

Till sidan med underlaget med rekommendationer och remissförslag.