Ökad överlevnad för patienter med ändtarmscancer

Sidan publicerades 4 februari 2016

Från 1995 till 2012 förbättrades överlevnaden för patienter med ändtarmscancer i Sverige från 56,9 procent till 61,7 procent. Det är resultat i absolut världsklass. Starka skäl talar för att Svenska Kolorektalcancerregistret har spelat en väsentlig roll för de goda resultaten.

En vetenskaplig artikel i tidskriften Colorectal Disease beskriver den svenska utvecklingen. En av författarna är Karl Kodeda, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, ansvarig för ändtarmscancerdelen i kvalitetsregistret och regional processägare vid RCC Väst. Han berättar att det framför allt handlar om kvalitetshöjningar inom kirurgin. 

- Man har vetat sedan 20 år hur man ska göra. Däremot har implementeringen förfinats gradvis och kontinuerligt.

Grundprincipen är att man ska operera i frisk vävnad och aldrig komma i närheten av eller perforera tumörvävnad. Klarar man det minskar risken för canceråterfall i operationsområdet. De svenska kirurgerna har stadigt blivit bättre på detta.

Spridning minskar

I den vetenskapliga artikeln diskuteras i vilken mån Kolorektalcancerregistret kan ha bidragit till förbättringarna. En tungt vägande indikation på att registerarbetet spelar roll är vad som händer när man tar in nya kvalitetsaspekter av behandlingen i registret.

- Först ser vi en väldig spridning i landet mellan sjukhus och mellan regioner. Vissa utför knappt en eftersträvansvärd åtgärd över huvud taget och andra gör det ofta. Men på bara ett eller ett par år så likriktar man sig i landet och alla hamnar i det övre skiktet, säger Karl Kodeda.

Ett exempel gäller multidisciplinära terapikonferenser. Rekommendationen är att alla patienter ska diskuteras på en sådan konferens. Från början fanns ett visst motstånd bland behandlarna mot detta. Man tyckte att det fanns solklara fall där det inte behövdes, men idag är det accepterat.

Snabb implementering

Något som också betytt mycket för den förbättrade behandlingen i Sverige är forskningen.

- Vi har varit väldigt forskningsintensiva i Sverige inom rektalcancervården. Vi har haft ett antal pionjärer som varit tongivande internationellt. De har fört den här patientgruppens talan, startat kvalitetsregistret och tagit fram vårdprogram, säger Karl Kodeda.

Man skulle kunna säga att kvalitetsregistret är en maskin som omsätter forskningsresultat till handling i rutinsjukvården.

- Man säger ibland att det kan ta fem till tio år att implementera ny kunskap i rutinsjukvård, men vi har sett på ett antal områden att det har tagit ett eller två år, säger Karl Kodeda.

Text: Charlotta Sjöstedt