Cancerdata skickas per automatik till Vården i siffror

Sidan publicerades 16 februari 2016

Den tekniska plattformen INCA kan nu automatiskt leverera kvalitetsregisterdata till webbplatsen Vården i siffror. INCA huserar kvalitetsregistren på cancerområdet och andra områden inom vård och omsorg, till exempel psykiatri. Målet med den automatiska leveransen är en öppen transparens av vårddata, som ska leda till ökad kvalitet och förbättringsarbete i vården.

Lösningen är tillgänglig för alla kvalitetsregister som finns på den gemensamma plattformen INCA, exempelvis inom cancer. INCA ägs gemensamt av landsting och regioner, samt drivs och administreras av Regionala cancercentrum. Vården i siffror är SKL: s nya webbplats för öppna jämförelser, där en mängd resultat inom hälso- och sjukvården presenteras.

Ökar möjlighet för utveckling

De indikatorer som levereras automatiskt är mätbara och väl definierade. Till varje indikator finns också en beskrivning av indikatorn och varför den är av intresse.

— Det känns fantastiskt roligt att det nu är möjligt att skicka data automatiskt i realtid från INCA-plattformen till Vården i siffor, det ökar vårdens möjlighet att utveckla sin verksamhet. I takt med att data rapporteras in på INCA sker automatisk uppdatering av indikatorns värden på Vården i siffror, och kräver då inget manuellt återkommande arbete av statistiker, säger Torbjörn Eles, nationell IT-chef för INCA-plattformen. 

Så går det till

Respektive registerhållare beslutar i samråd med övriga i styrgruppen vilka indikatorer som är intressanta och relevanta att publicera på Vården i siffror. Det tas även beslut om indikatorer ska publiceras öppet på Vården i siffror eller innanför en inloggning. Information på den öppna sidan är sedan tillgänglig för andra att hämta hem och publicera. I ett indikatorbibliotek beskrivs information om indikatorn, exempelvis täljare, nämnare, målpopulation, felkällor med mera. Informationen om indikatorn kopplas sedan automatiskt ihop med aktuell data. Den för registret ansvariga statistikern involveras i arbetet med att beräkna och presentera indikatorerna.

Mer data presenteras under 2016

Under 2016 fortsätter arbetet med resterande register. Målet är att samtliga register på INCA-plattformen som gett sitt godkännande ska kunna presentera data på Vården i siffror under året.

— Det goda och nära samarbetet med alla inblandade har drivit arbetet framåt i en bra takt. Vi har hittat en bra arbetsprocess kring genomförandet internt, vilket kommer underlätta för övriga register vid anslutning av sina indikatorer till Vården i siffror, säger Marie Lindquist, projektledare på Regionala cancercentrum samt projektledare för utdataprojektet.

Här visas ett exempel på hur indikatorer för hur huvud- halscancer presenteras på Vården i siffror. 

Se tid från remissankomst till start av behandling vid huvud- och halscancer.