Fortsatt satsning på cancervården

Sidan publicerades 16 december 2016

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten har inför 2017 träffat en överenskommelse om att fortsätta satsningen på kortare väntetider i cancervården. Överenskommelsen för 2017 omfattar totalt 447 miljoner kronor. Av dessa utgör 407 miljoner stimulansmedel till landstingen för införandet av 10 nya vårdförlopp.


Gunilla Gunnarsson om 2017 års överenskommelse.

Arbetet med standardiserade vårdförlopp inleddes framgångsrikt under 2015 med införandet av vårdförlopp för fem diagnoser. Under 2016 infördes ytterligare 13 SVF. I canceröverenskommelsen för 2017 ligger att SVF ska införas för 10 nya diagnoser, bland annat livmoderhalscancer, njurcancer och sarkom.

– Höstens första rapportering av införandet av de fem första vårdförloppen visade att det nya arbetssättet fungerar. Utredningstiderna är på väg åt rätt håll och patienterna är nöjda. Med den uppslutning vi har från såväl landstingsledningarna som professionen och patienterna är jag övertygad om att vi kommer se en fortsatt positiv utveckling. Det säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL.

407 miljoner som stimulansmedel till landstingen

Överenskommelsens 447 miljoner kronor fördelar sig på nedanstående insatsområden.

 • 407 miljoner kronor i stimulansmedel till landsting/regioner för införande av ytterligare tio standardiserade vårdförlopp.
 • 9 miljoner kr till SKL för RCC i samverkans arbete med framtagandet av ytterligare standardiserade vårdförlopp, nationellt stöd och kommunikationsinsatser.
 • 18 miljoner kr till RCC, varav 12 mkr (2 miljoner kr till vardera RCC) gäller RCC:s  regionala stödjande, stimulerande och sammanhållande arbete vid införandet av standardiserade vårdförlopp, samt 6 mkr (1 mkr per RCC) för insatser som syftar till att ytterligare stärka primärvårdens arbete gällande införande av standardiserade vårdförlopp.
 • 13 miljoner kronor till SKL för övrigt arbete inom cancerområdet bl.a. fortsatt stöd för RCC i samverkans arbete, utveckling av nationella vårdprogram, fortsatt nivåstrukturering av cancervården och uppföljning av cancerläkemedel.

Sammanhållen vårdprocess och nöjdare patienter

Målet med överenskommelsen är en förbättrad tillgänglighet genom kortare vänte­tider och minskade regionala skillnader. I första hand ska vårdförloppet kortas från det att välgrundad misstanke om cancer föreligger till dess att behandlingen startas.

Införandet av vårdförlopp ska även ge en mer sammanhållen vårdprocess kring patienten och öka nöjdheten hos patienterna genom bland annat bättre information och mer delaktighet.

Fakta

Standardiserade vårdförlopp som ska införas under 2017

 • Analcancer
 • Akut lymfatisk leukemi
 • Kronisk lymfatisk leukemi
 • Livmoderhalscancer
 • Livmoderkroppscancer
 • Njurcancer
 • Peniscancer
 • Skelett- och mjukdelssarkom
 • Sköldkörtelcancer
 • Testikelcancer