Införande av KVÅ-koder för Min vårdplan

Sidan publicerades 20 december 2016

Socialstyrelsen har tagit fram nya KVÅ-koder för registrering av Min vårdplan. De ska användas när Min vårdplan skapas eller uppdateras. Inom varje enhet och vårdprocess behöver nu ett arbete påbörjas om hur processen kring registrering, skapandet och uppdateringen av Min vårdplan ska ske i praktiken.

Varför införs KVÅ-koder för Min vårdplan?

Beslutet att införa Min vårdplan för alla patienter i cancervården medför nya arbetsuppgifter för kontaksjuksköterskor inom cancervården och övriga professioner i patientens vårdkedja. Detta arbete är viktigt att följa upp.

- Ett införande av KVÅ-koder för Min vårdplan behövs för att kunna följa utvecklingen av införandet av Min vårdplan. På så sätt kan verksamheterna själva se hur många vårdplaner som registrerats och det blir även en kvalitetsindikator för hur vården stödjer patienter och närstående i en personcentrerad inriktning, säger Katja Vuollet Carlsson, medlem i den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor/Min vårdplan för RCC i samverkan, som deltagit i arbetet med framtagandet av de nya KVÅ-koderna.

Registrering

De nya koderna ska registreras när Min vårdplan skrivits eller uppdaterats tillsammans med patienten. Registreringen ska göras när det är säkerställt att Min vårdplan innehåller alla delar som bokade tider med vården, information om diagnos/behandling samt en rehabiliteringsplan – allt utifrån patientens behov.

– Det är kontaktsjuksköterskans ansvar att Min vårdplan upprättas, även om flera olika yrkesgrupper bör vara och är delaktiga. Då blir det logiskt att kontaktsjuksköterskan även registrerar att det är gjort, säger Bodil Westman, medlem i den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor/Min vårdplan för RCC i samverkan, som deltagit i arbetet med de nya KVÅ-koderna.

Inom varje enhet och vårdprocess, behöver nu ett arbete starta med hur processen kring registrering, skapandet och uppdatering av Min vårdplan ska ske i praktiken. Mer information om de nya koderna finns i den ordinarie kodhandboken från Socialstyrelsen. 

Nya KVÅ-koder

  • XV019 Upprättande av "Min vårdplan" inom cancervården.
    Individuell skriftlig vårdplan som skrivs för och med patienten
  • XV020 Revidering av "Min vårdplan" inom cancervården.
    Revidering av individuell skriftlig vårdplan som skrivits för och med patienten.

Om Min vårdplan

Införandet av den Nationella cancerstrategin signalerar ett positivt skifte mot en mer personcentrerad vård, där patient och närståendes behov är utgångspunkten för vårdpersonalens professionella bedömningar.

Min vårdplan är ett avgörande verktyg för att förverkliga målen i den Nationella cancerstrategin med att skapa trygghet för patienter och närstående och underlätta patientens navigering mellan olika utförare av vård och behandling.

Min vårdplan ska fokusera på och utgå från patientens behov, det vill säga den ska skrivas tillsammans med patienten. I de fall patienten inte är med, eller kan uttrycka sina egna behov till exempel vid demenssjukdom, skrivs vårdplanen och registreras med KVÅ kod: XU045 Upprättande och uppdatering av individuell vårdplan.

Läs mer om Min vårdplan