Nyheter

Sydöst
Nya adresser när landstingen blev regioner

Sedan Östergötland och Jönköping blev regioner har de ju bytt epostadress, som många noterat. Men för dem som fortsatt att skicka till den gamla adressen stängs nu vägen i Region Östergötland.

Samverkan
Nu lanseras Koll på läget för prostatacancer

Med den nya rapporten Koll på läget från NPCR, Nationella prostatacancerregistret får alla urologkliniker i landet kontinuerligt uppdaterad information om sina resultat. Koll på läget innehåller tio utvalda kvalitetsindikatorer som används som bas för kvalitetskontroll och förbättringsarbete. Resultaten redovisas i relation till satta mål och gränsvärden och jämförs också med riksgenomsnittet.

Väst
Bättre patientinformation krävs för att korta väntetiderna

Ett av målen med standardiserade vårdförlopp är att korta väntetiderna. Men för att det ska lyckas krävs det att patienter som inkluderas får tydligare information. Det var en av lärdomarna när vårdpersonal som arbetar med standardiserade vårdförlopp för prostatacancer och urinblåse- och urinvägscancer träffades för att utbyta erfarenheter.

Norr
Heldag om kvalitetsregister

Den 22 september arrangerade Registercentrum Norr och Regionalt cancercentrum norr en gemensam dag om hur kvalitetsregister kan användas inom sjukvården.

Väst
Västra Götalandsregionen storsatsar för bättre cancervård

Västra Götalandsregionen (VGR) ska som första region i landet inrätta ett samordnat och heltäckande digitalt verksamhetsstöd för sin patologiverksamhet. Syftet är att digitalisera och effektivisera diagnostik av cancersjukdomar, kvalitetssäkra analyser och att väsentligt förkorta väntetider – från remiss till svar.

Norr
Ny utbildning för kontaktsjuksköterskor

Fram till den 19 oktober har cancervården inom norra regionen möjlighet att anmäla medarbetare till en ny uppdragsutbildning för kontaktsjuksköterskor.

Väst
Lathund för allmänläkare ska bidra till tidig upptäckt av cancer

Regionalt cancercentrum väst har tagit fram en lathund om tidig upptäckt av cancer som riktar sig till allmänläkare. Den innehåller listor över alarmsymtom och allmänna diffusa symtom per diagnos och förslag på utredning.

Stockholm Gotland
Avancerad prostatacancer underbehandlas

Forskning baserad på data från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) visar att många i övrigt friska män i åldern 70-80 år med lokalt avancerad prostatacancer inte får botande behandling. Detta trots att de har lika lång förväntad kvarvarande livstid som yngre män med annan sjuklighet.

Syd
Internationella lymfomdagen 15 september

Mats Jerkeman, överläkare på Skånes onkologiska klinik och regional patientprocessledare för lymfom berättar om forskning och nya vårdprogram.

Mellansverige
RCC Uppsala Örebro ska stödja och samordna den nationella cancerportalen

RCC i samverkan har gett RCC Uppsala Örebro uppdraget av att stödja och samordna uppbyggnaden av den nya nationella cancerportalen som inte bara kommer att stärka forskningssamverkan mellan vården, akademin och läkemedelsindustrin men även ge cancerforskningen tillgång till unika data. En nationell samordningsfunktion ska inrättas för att genomföra arbetet.

Samverkan
Vårdprogram huvud- och halscancer

Det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer har nu fastställts och publicerats. Det är det första i sitt slag i Sverige och omfattar tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa och bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör.

Sydöst
Lyckat besök av Socialstyrelsen

- Intressant och givande dag! Jag tror att alla var överens om att Socialstyrelsens besök verkligen bidrar till att utveckla RCC.

Syd
Ny handlingsplan för klinisk forskning och innovation

RCC Syd verkar för att främja den kliniska cancerforskningen och arbetar efter en handlingsplan. I den nya handlingsplanen läggs ett tydligare fokus på innovation.

Samverkan
Standardiserade vårdförlopp på 1177 Vårdguiden

På uppdrag av SKL och Inera startar SLL Invånartjänster inom kort arbetet med att utveckla och uppdatera informationen om standardiserade vårdförlopp via 1177 Vårdguiden.

Samverkan
Nytt vårdprogram för neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

Det första svenska nationella vårdprogrammet inom sjukdomsgruppen NET – neuroendokrina tumörer – har nu fastställts och publicerats.

Samverkan
Mammografi blir gratis i alla landsting 2016

Regeringen aviserar idag att den kommande budgetpropositionen innehåller en satsning med 207 miljoner kronor per år för att screening med mammografi ska bli avgiftsfri. Beslutet ska gälla från den 1 juli 2016 och berör alla kvinnor mellan 40 och 74 år i alla landsting.

Norr
Behandling med protonterapi på distans

Nu har Skandionkliniken i Uppsala börjat behandla vissa cancerpatienter med protonterapi. För Norrlands universitetssjukhus (Nus) innebär detta tillgång till ett nytt behandlingsrum – på distans.