Uppföljningen av vårdförloppen igång!

Sidan publicerades 13 november 2015

Systemet för nationell uppföljning av standardiserade vårdförlopp i cancervården är nu riggat. Tre landsting har börjat rapportera patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp. Tolv ytterligare startar rapporteringen inom kort. Majoriteten av landstingen har infört standardiserat vårdförlopp inom alla fem föreskrivna diagnoser.

Region Halland och landstingen i Kalmar och Uppsala län är de första som fått igång inrapporteringen av patienter som genomgått ett standardiserat cancervårdförlopp till den nationella databasen hos SKL.

Av de första 38 rapporterade patienterna har 12 startat cancerbehandling. För 19 patienter har cancermisstanken kunnat avskrivas. Inrapporteringen för oktober månad är öppen under hela november, så i december kommer sannolikt uppgifter från fler landsting kunna redovisas.

Införandet kommit längre än rapporteringen

Själva införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården har kommit längre än vad de låga rapporteringssiffrorna antyder. De allra flesta landsting har infört det standardiserade utredningsförloppet inom alla de fem första diagnoserna, vilket också varit den högst prioriterade uppgiften under året.

Uppbyggnaden av rapporteringssystemet har startat något senare, men har likväl kommit långt under hösten och nu resulterat i de första rapporteringarna till SKLs nationella databas.

SKL räknar med att alla landsting och regioner kommit igång med rapporteringen innan årsskiftet.

Vårdförlopp för kortare väntetider

Införandet av standardiserade vårdförlopp är en del i den fyraåriga nationella satsningen på kortare väntetider i cancervården – Varje dag räknas – som bygger på en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

I enlighet med överenskommelsen har samtliga landsting beslutat att under 2015 införa standardiserade vårdförlopp för diagnoserna akut myeloisk leukemi (blodcancer), huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer och urinblåse- och urinvägscancer.

Arbete pågår med framtagande av 13 ytterligare vårdförloppsbeskrivningar, för preliminärt införande under 2016.

Mer om uppföljning av standardiserade vårdförlopp