RCC debattsvarar: HPV-vaccinerna effektiva !

Sidan publicerades 25 november 2015

I en debattartikel i SvD den 20/11 påstås att vaccinerna mot HPV har ”måttlig” effekt. RCCs nationella arbetsgrupp för cervixcancerprevention menar att artikeln bygger på ett antal missuppfattningar och försöker felaktigt ge en bild av att forskare skulle vara oeniga om att vaccinerna förebygger cancer.

De två registrerade vaccinerna Gardasil och Cervarix har en närmast 100-procentig förebyggande effekt mot infektion med HPV-typerna 16 och 18 samt mot de cellförändringar som orsakas av dessa – de två farligaste HPV-typerna.

Den mycket goda förebyggande effekten uppnås när flickor vaccinerar sig innan de har kommit i kontakt med dessa virus, som sprids via sex. Därför ingår HPV-vaccin i skolvaccinationerna, rekommenderas av Socialstyrelsen och erbjuds gratis till alla flickor i mellanstadiet.

Att infektion med vissa typer av HPV är cancerframkallande är helt klarlagt – dessa infektioner är officiellt klassade som cancerframkallande av WHO:s cancerorgan IARC. Det finns dock ofarligare cellförändringar som orsakas av andra virusstammar och som oftast läker ut av sig själv.

Förväntar oss 40 procent färre cellförändringar

Snart blir de första vaccinerade årskullarna kvinnor kallade till sina första cellprovskontroller vid 23 års ålder. Den minskning av cellförändringar med åtminstone 40 procent som kan förväntas hos dessa är ytterligare en positiv effekt som kommer att minska belastningen på unga kvinnor och på kvinnosjukvården.

Den avgörande effekten är det starka skyddet mot livmoderhalscancer där minskningen är 70 procent, jämfört med ovaccinerade. Men när HPV förebyggs med vaccination ges också ett skydd mot andra cancerformer som orsakas av HPV. Det gäller cancer i penis, skötet (vulva), slidan och ändtarmsöppningen. Även tonsill-cancer är klassad som i hög grad orsakad av HPV.

Övertygande bevis

Bevisen för att vaccinerna verkligen skyddar mot cancer är övertygande. Förutom det kraftiga skyddet mot själva virusinfektionen hindrar vaccinerna också att avancerade cellförändringar (CIN2+) uppkommer. Det finns stor enighet inom forskarsamhället, understött av bland annat WHO, att detta innebär ett skydd mot utvecklad livmoderhalscancer eftersom denna cancer utvecklas genom förstadier. Cellprovskontrollerna bygger på just detta: Genom att hitta och kirurgiskt ta bort dessa förstadier förhindras utveckling mot cancer.

Med den vaccinationstäckning om över 80 procent som Sverige har idag finns goda möjligheter att uppnå immunitet i befolkningen. Då får även ovaccinerade, exempelvis pojkar, skydd genom att de två farliga HPV-typerna 16 och 18 inte kan överföras och spridas vidare: Smittkedjorna bryts. Detta har man kunnat se i Australien som var tidigt ute med vaccination.

Viktigt med fortsatt cellprovskontroll

Artikelförfattaren har rätt på en punkt. Det är viktigt för vaccinerade flickor att fortsätta att gå på cellprovskontrollerna. Då kan den gemensamma skyddseffekten av både vaccination och cellprovskontroll bli nära 100 procent.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har i dagarna avslutat sin särskilda säkerhetsgenomgång av HPV-vaccinet Gardasil. Slutsatsen är entydig – vaccinet är säkert och ger inte upphov till de svåra sjukdomar som påståtts i medierna. Att Gardasil och Cervarix är effektiva mot det de ska vara effektiva mot – cancer som orsakas av HPV-typerna 16 och 18 - har varit känt sedan vaccinerna registrerades för 9 respektive 8 år sedan. Efter att nära 100 miljoner kvinnor vaccinerat sig världen över har effekten bekräftats på alla sätt man kan förvänta sig under dessa år.

Regionala cancercentrums nationella arbetsgrupp för cervixcancerprevention

Björn Strander | RCC Väst (ordförande)
Pia Collberg | RCC Norr
Bengt Andrae | RCC Uppsala Örebro
Sven Törnberg | RCC Stockholm Gotland
Caroline Liljecreutz | RCC Sydöst
Christer Borgfeldt | RCC Syd