Nyheter

Norr
Positiv utveckling av cancervården i norra regionen

Socialstyrelsen har lämnat sin årliga rapport om uppföljningen av landets sex Regionala cancercentrum (RCC). I rapporten redovisas hur väl landstingen och RCC i varje sjukvårdsregion uppfyller kriterier för arbetet med den nationella cancerstrategin. Det är endast den norra regionen som, efter två års arbete, uppfyller samtliga kriterier.

Väst
Dags att anmäla intresse för höstens utbildning för kontaktsjuksköterskor!

Nu är det hög tid att anmäla intresse till den tredje omgången av den populära utbildningen för kontaktsjuksköterskor. Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och ges på halvfart under ett år. Anmälan ska ha inkommit senast 20 april

Stockholm Gotland
Nya forskningskoordinatorer inom Bröstcancerplan 4D

För att stärka och samordna kliniska studier och införa studieresultat i den kliniska bröstcancervården har forskningskoordinatorer börjat vid respektive Bröstcancercentrum.

Norr
Färdiga handlingsplaner för standardiserade vårdförlopp

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör en gemensam satsning på standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården i syfte att korta väntetiderna, öka kvalitén och minska de regionala skillnaderna. Under 2014 utarbetades SVF för fem pilotdiagnoser: akut myeloisk leukemi, huvud- och halscancer, matstrups- och magsäckscancer, prostatacancer samt cancer i urinblåsa och urinvägar. Under 2015 kommer ytterligare minst tio cancerdiagnoser att omfattas av SVF.

Stockholm Gotland
Workshop om primär cancerprevention

Onsdagen den 4 mars höll RCC en workshop om primär cancerprevention. Med rapporten Primär cancerprevention som bas diskuterades förslag till åtgärder inom områdena UV-strålning, rökning och fysisk aktivitet.

Samverkan
Nytt nationellt vårdprogram för lungcancer

Ett nytt nationellt vårdprogram är nu publicerat här på cancercentrum.se. Det innehåller dels rekommendationer om utredning och behandling baserade på faktagranskning, dels avsnitt som är mer av lärobokskaraktär.

Sydöst
Regionalt möte om screening gav nya ideer

- Spännande att se att det finns många gemensamma utmaningar som vi kan arbeta vidare med tillsammans. Vi har helt klart mycket att lära av varandra för att förbättra screeningen som är en viktig bas i cancersjukvården.

Norr
Tarmcancerpriset 2015 går till Umeåprofessor

Tarmcancerpriset 2015 går till Richard Palmqvist, professor vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet. Han får priset för framgångsrik forskning om orsaker till tarmcancer och hur tumörceller sprider sig. Priset delar han med författaren Vuokko Elner.

Mellansverige
Landstingens handlingsplaner inlämnade

Enligt avtalet mellan regeringen och SKL ska landstingen i Uppsala-Örebroregionen lämna in en handlingsplan som beskriver hur man avser att införa standardiserade vårdförlopp för de fem första diagnoserna, AML, huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer samt cancer i urinblåsa och urinvägar.

Syd
Nytt nationellt vårdprogram lungcancer

Arbetet med detta nationella vårdprogram för lungcancer initierades av Planeringsgruppen för lungcancer men har slutförts i ett samarbete med Regionala cancercentrum i samverkan.

Syd
Nationella tarmcancerdagen 17 mars

Tarmcancer är den näst vanligast cancerformen hos både kvinnor och män i Sverige. Drygt 6000 personer drabbas årligen, av tumörerna finns 2/3 i tjocktarmen och 1/3 i ändtarmen. Operation är den viktigaste behandlingen. Vid ändtarmscancer ges ofta förbehandling med strålbehandling och vid både tjock- och ändtarmscancer ges efterbehandling med cytostatika till patienter vars tumörer visar spridning till lokala lymfkörtlar. Den viktigaste åtgärden för att bota fler patienter är att hitta fler tumörer tidigt, dvs innan de hunnit sprida sig. På det sättet ökar man möjligheten att operationen blir botande. Vi har ställt frågor kring tarmcancer till Mef Nilbert, chef vid RCC Syd.

Syd
Handlingsplaner inlämnade

Enligt avtal mellan regeringen och SKL ska landstingen lämna in en handlingsplan för de fem utvalda diagnoserna till regeringen (AML, huvud- halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer samt cancer i urinblåsa och urinvägar), där det beskrivs hur införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården ska gå till. Södra sjukvårdsregionen, dvs. Region Skåne, Region Kronoberg, Landstinget Blekinge samt Region Halland, har nu lämnat in sina handlingsplaner.

Norr
ST-sjuksköterskor vid Cancercentrum i Umeå

Fem akademiska specialisttjänster för sjuksköterskor, AST har inrättats och kommer att tillsättas vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus. Tjänsten innebär anställning på heltid under två års tid. AST-sjuksköterskan kommer att studerar på halvtid och arbetar kliniskt på Cancercentrum den andra halvtiden – men med heltidslön.

Syd
Behandling av peniscancer efter beslutet om nivåstrukturering

Peniscancer drabbar cirka 140 män per år och merparten av dessa behöver kirurgi och/eller tilläggsbehandling med strålterapi och kemoterapi. Idag är denna vård, efter beslut om nivåstrukturering, förlagd till de två utsedda nationella centrumen Skånes universitetssjukhus (SUS) och Universitetssjukhuset i Örebro.

Norr
Kontaktsjuksköterskor från hela regionen nätverkade i Umeå

I slutet av februari inbjöd RCC Norr kontaksjuksköterskor från hela norra regionen till regionalt nätverksmöte i Umeå.  Temat för dagen var samarbetet inom vårdteamet. Hur kan man samarbeta och göra kontaktvägarna mellan olika professioner tydligare?

Sydöst
Srinivas Uppugunduri om framtidens cancervård

Effektivare flöden, fokus på forskning och gemensamma överenskommelser viktigt för framtidens cancervård. Så kan cancervårdens framtida utmaningar beskrivas. - Flödena inom cancervården är en av de största utmaningarna som finns. Där kommer vi att fokusera väldigt mycket – ja, inte bara vi utan även linjeorganisationen i respektive region och landsting.

Stockholm Gotland
Rådslag Cancer - dialogmöte med patienter och närstående

Torsdagen den 5 mars bjöd RCC Stockholm - Gotland in patienter och närstående samt allmänheten till dialogmöte för tredje året i rad. Med syftet att utveckla cancervården genom att möta berörda patienter och närstående, även utanför patientorganisationerna, för att få in synpunkter och förbättringsförslag.

Mellansverige
Utbildning för kontaktsjuksköterska anordnas i Uppsala-Örebroregionen

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta kontakt i cancersjukvården med ett definierat uppdrag. Kursens syfte är att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget och verka i cancervårdens processorienterade arbetsform. Kursen grundas i de patientcentrerade kriterier som ska utmärka regionalt cancercentrum. 

Sydöst
Regionmöte för bröstcancer gav nya sätt att samverka

Nya arbetssätt med undergrupper som arbetar med specifika ämnen, dialog med patientrepresentanter och högt i tak var några av anledningarna till det givande regionmötet för bröstcancer, som hölls 6 februari i Nässjö.

Sydöst
Region Östergötland ställer sig bakom nationell cancersatsning

Region Östergötland ställer sig bakom den nationella överenskommelse som ska leda till kortare väntetider och minska de regionala skillnaderna i cancervården genom standardiserade vårdförlopp.