Baslinjemätning utgångspunkt för vårdförloppsarbetet i Uppsala Örebro

Sidan publicerades 2 juli 2015

RCC Uppsala Örebro har under våren genomfört en regional baslinjemätning för att beskriva aktuellt väntetidsläge inom de fem ”vårdförloppsdiagnoserna”. Rapporten visar varför kvalitetsregistren inte är tillräckliga för uppföljning av förloppens ledtider.

Genomförandet av satsningen för kortare väntetider i cancervården innebär att de standardiserade vårdförloppen ska mätas och följas upp enligt definierade tidpunkter i förloppet, från remissbeslut vid välgrundad misstanke om cancersjukdom till start av första behandling.

RCC Uppsala Örebro har under våren genomfört en regional baslinjemätning för att beskriva väntetidsläget inom de fem diagnoser som berörs av de vårdförlopp som införs under 2015. Baslinjemätningen omfattar således akut myeloisk leukemi, cancer i urinblåsa och urinvägar, huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer och prostatacancer.

Rapporten innehåller en schematisk presentation av vilken väntetidsinformation som finns tillgänglig i kvalitetsregistren jämfört med de mätpunkter som efterfrågas för uppföljningen av SVF. Den pedagogiskt utformade beskrivningen tydliggör vilka mätpunkter (ledtider) i vårdförloppen som det saknas uppgifter om i respektive register.

Rapporten redovisar även en genomgång av antalet patienter och aktuella väntetider inom de fem diagnoserna i respektive landsting i Uppsala-Örebroregionen.

Regional baslinjemätning för fem standardiserade vårdförlopp i Uppsala-Örebroregionen (pdf)