"Patienten upplever redan mer välorganiserad vård"

Sidan publicerades 4 december 2015

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa och utvärdera den nationella satsningen för kortare väntetider i cancervården. I sin första lägesrapport konstaterar Socialstyrelsen att satsningen redan gett patienter ökade möjligheter att uppleva en välorganiserad vård.

I Socialstyrelsens uppdrag att utvärdera effekterna av överenskommelsen mellan staten och SKL ingår bland annat att analysera om överenskommelsen och eventuella övriga insatser bidrar till en mer jämlik och tillgänglig cancervård.

Tyngdpunkten i uppdraget ligger på att följa landstingens och regionernas arbete med införandet av standardiserade vårdförlopp. Uppdraget ska genomföras på ett sådant sätt att det bidrar till ett gemensamt lärande.

Första lägesrapport den 1 december

Socialstyrelsens avlämnade sin första lägesrapport den 1 december. Av rapporten framgår att Socialstyrelsen redan nu ser att möjligheten för patienten att uppleva en mer välorganiserad vård har ökat. Myndigheten anser också att det är betydelsefullt att det samordnande stödet till landstingen fortsätter med oförminskad styrka.

I det fortsatta arbetet kommer Socialstyrelsen att följa eventuella undanträngningseffekter samt genomföra hälsoekonomiska analyser.

Hämta lägesrapport 1 december från Socialstyrelsen