Cancersatsning fortsätter 2016

Sidan publicerades 21 december 2015

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten har träffat en överenskommelse om att genomföra år två i den fyraåriga nationella satsningen på kortare väntetider i cancervården. Överenskommelsen för 2016 omfattar totalt 444 miljoner kronor. Av dessa utgör 406 miljoner stimulansmedel till landstingen för införandet av 13 nya vårdförlopp.

Arbetet med standardiserade vårdförlopp inleddes framgångsrikt under 2015 med införandet av vårdförlopp för fem diagnoser. Bland de nya diagnoserna för 2016 finns exempelvis bröstcancer, hjärntumörer, lungcancer och äggstockscancer.

– Svensk cancervård har starka medicinska resultat och höga överlevnadssiffror, men för långa och för olika väntetider på flera håll. Med överenskommelsen visar staten fortsatt förtroende för landstingens, SKLs och RCCs förmåga att förverkliga systemet med de standardiserade vårdförloppen och komma till rätta med väntetiderna. Med lika god uppslutning från professioner och verksamheter som vi sett under året räknar jag med att vi nästa år får se fler exempel på att utredningstiderna i cancervården kryper neråt. Det säger Hans Karlsson, avdelningsdirektör för Vård och omsorg vid SKL.

406 miljoner som stimulansmedel till landstingen

Överenskommelsens 444 miljoner kronor fördelar sig på nedanstående insatsområden.

  • 406 miljoner kronor Stimulansmedel till landsting/regioner för införande av ytterligare tretton standardiserade vårdförlopp. 
  • 9 miljoner kronor Till SKL för RCC i samverkans arbete med framtagandet av ytterligare standardiserade vårdförlopp, nationellt stöd och kommunikationsinsatser.
  • 18 miljoner kronor Till RCC, varav 12 mkr (2 miljoner kr till vardera RCC) för RCC:s regionala stödjande, stimulerande och sammanhållande arbete vid införandet av standardiserade vårdförlopp samt 6 mkr (1 mkr per RCC) att nyttjas för stöd till verksamhetens utveckling av multidisciplinära konferenser.
  • 11 miljoner kronor Till SKL för övrigt arbete inom cancerområdet bl.a. fortsatt stöd för RCC i samverkans arbete, utveckling av nationella vårdprogram och fortsatt nivåstrukturering av cancervården.

Sammanhållen vårdprocess och nöjdare patienter

Målet med överenskommelsen är förbättrad tillgänglighet genom kortare väntetider och minskade regionala skillnader. I första hand ska vårdförloppet mellan att misstanke om cancer föreligger till behandlingsstart förkortas. 

Införandet av vårdförlopp ska även ge en mer sammanhållen vårdprocess kring patienten och öka nöjdheten hos patienterna genom bland annat bättre information och mer delaktighet.

Arbetet med cancersatsningen ska bygga på utvecklingsarbetet inom ramen för nationella cancerstrategin och de regionala cancercentrumen. Satsningen ska också knyta RCC och landstingens linjeorganisation närmare samman för ännu bättre resultat i cancervården.