Överlevnad efter cancer fortsätter öka

Sidan publicerades 15 december 2015

Sveriges höga överlevnadssiffror på cancerområdet fortsätter öka. Samtliga tolv cancerindikatorer i årets Öppna jämförelserapport pekar uppåt. Elva av dem rör överlevnad. Störst förbättring syns för 5-årsöverlevnad vid njurcancer och 1-årsöverlevnad vid lungcancer.

Årets Öppna jämförelser av resultaten inom hälso- och sjukvård visar bland annat att rikssnittet för relativ femårsöverlevnad vid njurcancer för mätperioden 2009-2013 nu är 70,7 procent. Femårsöverlevnaden har därmed ökat med åtta procentenheter sedan föregående mätperiod (2004-2008). I Jämtland, där värdet är som högst, lever 78,8 procent av njurcancerpatienterna efter fem år.

Utvecklingen för patienter med lungcancer är nästan lika positiv. Rikssnittet för relativ ettårsöverlevnad vid lungcancer närmar sig Socialstyrelsens målvärde på 47 procent och ligger nu på 45,5 procent. Det är en förbättring med sex procentenheter sedan förra mätperioden (2004-2008). Fem landsting når över Socialstyrelsens målvärde, där Västerbotten är bästa landsting med 52,6 procent.

Medicinska resultat i världsklass

– Det är mycket glädjande att vi ser en så positiv överlevnadsutveckling för två så allvarliga och svårbehandlade cancersjukdomar som njur- och lungcancer. Det visar att vi i Sverige klarar att fortsätta utveckla och stärka de medicinska resultaten i vår internationellt sett mycket goda cancervård, samtidigt som vi fortsätter att förkorta de för långa väntetiderna, säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Landsting och ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan.

Öppna jämförelser – nu från Vården i Siffror

Årets presentation av kvalitetsjämförelser inom hälso- och sjukvården är den första som enbart publiceras digitalt. På den nya webbplatsen Vården i Siffror publiceras från och med idag en mängd olika mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Statistiken uppdateras löpande och man kan som besökare både göra sina egna rapportval och ta del av färdigpaketerade rapporter, till exempel Öppna jämförelser hälso- och sjukvård.

Förutom de tolv indikatorer på cancerområdet som ingår i Öppna jämförelser hälso- och sjukvård finns ytterligare 18 cancerrelaterade indikatorer redovisade.

Fakta om Öppna jämförelser och Vården i siffror

Indikatorerna i den tidigare trycka rapporten Öppna Jämförelser hälso- och sjukvård presenteras nu enbart digitalt på Vården i Siffror.

Vården i Siffror är en del av SKL:s arbete med Öppna jämförelser. Jämförelser av resultat mellan och inom kommuner och landsting görs inom en rad olika områden.
Samtliga ÖJ-områden redovisas här på SKL:s webb

Den underliggande informationen på Vården i Siffror kommer från vården och samlas in av olika kvalitetsregister, Socialstyrelsens hälsodataregister samt uppgifter från SKL:s datainsamlingar om överbeläggningar, utskrivningsklara patienter och väntetider. Även resultat från Nationell Patientenkät samt Vårdbarometern ingår i Vården i Siffror.

Webbplatsen har tagits fram som ett led i satsningen på Nationella Kvalitetsregister i samverkan med SKL:s arbete med öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården.

Indikatorerna från Öppna jämförelser, alltså samma innehåll som de tidigare tryckta produkterna, visas även i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada.