Cancer i omvärlden

Det händer mycket på cancerområdet. Här lyfter vi fram sådant som inte tillhör Regionala cancercentrums verksamhet, men som kan vara intressant att ta del av.

Europas plan mot cancer

EUs plan mot cancer, som lades fram i februari 2021, är unionens svar på växande utmaningar och utvecklingen inom cancervården. Det är ett politiskt åtagande att göra allt som går för att bekämpa cancer. Planen syftar till att stödja, samordna och komplettera medlemsstaternas insatser för att minska det lidande som orsakas av cancer.

EUs plan mot cancer bygger på tio flaggskeppsinitiativ och flera kompletterande åtgärder. Den ingår i kommissionens förslag till en stark europeisk hälsounion som har som mål att EU ska bli säkrare, bättre förberett och mer resilient.

EUs plan mot cancer, Europeiska kommissionen

Samordning av Sveriges arbete enligt EUs cancerplan

I Sverige är det Socialstyrelsen som samordnar arbetet med den europeiska cancerplanen. RCC i samverkan ingår i Socialstyrelsens arbetsgrupp tillsammans med representanter från Folkhälsomyndigheten, Vinnova, Vetenskapsrådet och Comprehensive Cancer Centres. 

Sveriges arbete med EUs plan mot cancer, Socialstyrelsen

Rapport om cancerrehabilitering från Cancerfonden och Bröstcancerförbundet

Rehabilitering vid bröstcancer höjer livskvaliteten och hjälper människor tillbaka till vardagen. Men den rehabilitering som erbjuds varierar över landet visar Cancerfiondens rapport från februari 2021. Cancerfonden och Bröstcancerförbundet har tagit fram en gemensam rapport om cancerrehabilitering i allmänhet och tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter i synnerhet.

Lika olika överallt – en kartläggning av tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter (pdf, nytt fösnter)

Cancerfondsrapporten

Länk till cancerfondsrapporten

Cancerfondsrapporten 2023

Rapporten visar hur det regionala ansvaret för klinisk forskning hanteras i landets sju universitetssjukvårdsregioner. Genomgången visar tydligt att forskningen inte ges tillräckligt utrymme i vårdens organisation, styrning och uppföljning.

Cancerfondsrapporten 2023 (pdf, nytt fönster)

Så lever regionerna upp till målnivåerna

Cancerfonden har också granskat med hjälp av kvalitetsregistren hur väl regionerna lever upp till målnivåerna i vårdprogrammen och därmed till de krav patienterna kan ställa på vården. Fyra diagnoser: prostatacancer, bröstcancer, lungcancer och tjocktarmscancer ingår i granskningen. (Alla bilagor är från 2019 och är typen pdf och öppnas i nytt fönster).

Bilaga, Norra sjukvårdsregionen

Bilaga, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Bilaga, Stockholms sjukvårdsregion

Bilaga, Västra sjukvårdsregionen

Bilaga, Sydöstra sjukvårdsregionen

Bilaga, Södra sjukvårdsregionen

Kostnader för cancer - idag och år 2040

Instututet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) har beräknat kostnaderna för cancer idag och i framtiden. De totala samhällsekonomiska kostnaderna för cancer uppgick 2013 till 36 miljarder kronor. IHE har även gjort en prognos för framtiden, som visar att kostnaderna förväntas öka till över 68 miljarder år 2040.

Kostnaderna för cancer idag och i framtiden (pdf, nytt fönster)

Onkologi i Sverige

Tidningen Onkologi i Sverige är ett forum för erfarenhetsutbyte, debatt och eftertanke som tar det vida perspektivet på cancervård. Artiklarna spänner över hela spektrat från preklinisk forskning till palliativ vård. Regionala cancercentrum bidrar med en artikel i varje nummer. Du kan ladda ner tidningen eller läsa den på nätet.

Onkologi i Sverige