Att leda med kunskap

År 2016 beslöt RCC i samverkan att samla ihop och dokumentera sina erfarenheter och lärdomar från det dittillsvarande arbetet med nationella cancerstrategin. Det gjordes i skriften ”Att leda med kunskap” som publicerades i juni 2016.

tre exemplar av Att leda med kunskap”Att leda med kunskap” var ett inspel från RCC om hur RCCs fortsatta uppdrag och framtid skulle se ut med anledning av framväxten av det nationella systemet för kunskapsstyrning. RCC i samverkan ville få till en diskussion med regionerna, SKL och staten, så att en fortsättning på den gemensamma strategin för att möta utmaningarna inom cancervården skulle kunna mejslas fram.

Innehållet bygger bland annat på ett antal intervjuer som frilansjournalisten Micke Jaresand genomförde på RCC i samverkans uppdrag under våren och sommaren 2015, kompletterat med material skrivet av RCC-cheferna samt dåvarande ordförande i RCC i samverkan.

Den nationella satsningen på att förbättra cancervården har fortsatt efter 2016. Fokus för arbetet har varit att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna och bland annat därigenom göra cancervården mer jämlik. Satsningen har finansierats via årliga överenskommelser mellan regeringen och SKR omfattande 500 miljoner per år, där ca 80 % gått direkt till landets regioner. Den senaste överenskommelsen träffades i slutet av 2019 och omfattar åren 2020-2022.

Att leda med kunskap - erfarenheter från sex år med regionala cancercentrum och nationella cancerstrategin (pdf, nytt fönster)