Uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset

Covid-19-pandemin orsakar uppskjutna vårdbehov inom många diagnosområden. Jämfört med hur många som brukar insjukna i cancer under ett år är det en betydande mängd människor som på grund av pandemin ännu inte blivit upptäckta, diagnostiserade och behandlade för cancer.

För att ge en bild av hur de uppskjutna vårdbehoven inom cancersjukvården ser ut genomför Regionala cancercentrum i samverkan registerstudier baserade på data i de regionala tumörregistren.

Studierna bygger på uppgifter från 14 (av cirka 30) patologilaboratorier med elektronisk inrapportering av data till tumörregistren. Resultaten sammanställs i rapporter.

De båda rapporter som hittills publicerats visar att antalet nyupptäckta cancerfall har minskat i Sverige under covid-19-pandemin.

Rapporter

Uppskjuten cancervård, delrapport 2 (2020-12-14)
Jämförelse av antalet nyregistrerade cancerfall under mars-oktober 2020 och motsvarande period 2019 (pdf, nytt fönster)

Uppskjuten cancervård, delrapport 1 (2020-09-28)
Jämförelse av antalet nyregistrerade cancerfall under covid-19-pandemin 2020 och motsvarande period 2019 (pdf, nytt fönster)