Gällande vårdförlopp urinblåsa och övre urinvägar

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Symtom som ska föranleda misstanke

De symtom som listas under Definition av välgrundad misstanke definierar en välgrundad misstanke om urinblåsecancer.

Observera att bakteriuri eller blodförtunnande medicinering inte minskar sannolikheten för att individer med makroskopisk hematuri enligt definitionerna nedan har en bakomliggande urinblåsecancer.

Definition av välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

 • makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos individer 
  • äldre än 40 år 
  • yngre än 40 år med riskfaktorer för urinblåsecancer i anamnesen, som rökning mer än cirka 20 år 
 • misstanke om urinblåsecancer eller tumör i övre urinvägarna vid bilddiagnostik eller cystoskopi i samband med annan utredning.

Vid välgrundad misstanke ska patienten remitteras till en urologisk enhet för utredning enligt det standardiserade vårdförloppet. Enheten ska omedelbart bekräfta mottagandet av remissen och övertagandet av ansvar. 

I de fall då den välgrundade misstanken uppstår vid den enhet som kommer att utföra utredningen krävs ingen remiss, men det ska noteras i patientens journal och det administrativa systemet att utredningen sker som en del i ett standardiserat vårdförlopp.

Det bör möjliggöras för patienter med makroskopisk hematuri att kontakta en urologisk enhet eller liknande direkt utan att söka via primärvården.

Remiss

Remissen ska innehålla

 • anamnes, ange särskilt
  • symtom som ligger till grund för den välgrundade misstanken
  • samsjuklighet (särskilt diabetes och allergier)
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin)
  • längd och vikt 
  • social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer.

Kommunikation och delaktighet

Den som remitterar ska informera patienten om 

 • att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • vilka väntetider patienten kan förvänta sig.