MENY

Gällande vårdprogram urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-04-10

15. Palliativ vård och insatser

15.1 Planering av det palliativa skedet

När kurativ behandling inte längre är aktuell har symtomlindring och livskvalitet hög prioritet. Samverkan mellan olika personalkategorier och vårdgivare är nödvändig. Behandlande team ansvarar för att i god tid koordinera palliativa insatser och initiera s.k. brytpunktssamtal. 

15.2 Palliativ behandling av behandlingsrefraktär hematuri 

Palliativ behandling av behandlingsrefraktärhematuri kan bli aktuell då transuretral endoskopisk resektion/koagulation och palliativ hemostyptisk (blodstillande) strålbehandling inte har givit önskat resultat. 

Formalininstillation (4 procent) fordrar narkos eller spinalanestesi, och komplikationer med uretärstenos och minskad blåskapacitet är sannolikt inte ovanliga. Metoden lämpar sig inte om vesikoureteral reflux föreligger. Detta har gjort att metoden används allt mer sällan. 

Alunsköljning (aluminiumsalt) kan utföras utan bedövning via befintlig trevägskateter med 1procentig lösning. 500 ml 1 procent alun bereds ex tempore på apoteket, vilket ofta tar ett par dagar att beställa. Lösningen ges via trevägskateter två gånger per dygn i tre dygn med droppräknare, 83 droppar/minuti två timmar. Därefter ges spoldropp under resten av dygnet. 

Observera att patienter med njurinsufficiens har en ökad risk att drabbas av aluminiumintoxikation och bör därför inte behandlas med alumsköljning. 

Andra metoder som provats vid behandlingsrefraktärhematuri är bl.a. hyperbar syrgasbehandling och embolisering (1).  

Samtliga metoder är att betrakta som experimentella i avsaknad av väldesignade studier (2). 

Referenser 

  1. Choong SK, Walkden M and Kirby R. The management of intractable haematuria. BJU Int 2000;86: 951-959
  2. Abt D, Bywater M, Engeler DS and Schmid HP. Therapeutic options for intractable hematuria in advanced bladder cancer. Int J Urol 2013;20: 651-60