MENY

Gällande vårdförlopp urinblåsa och övre urinvägar

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2018-02-27

Indikatorer för uppföljning av standardiserat vårdförlopp

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av det standardiserade vårdförloppet.

Från

Till

Tid   

Beslut välgrundad misstanke

Start av ”första behandling”: PAD-besked till patienten (endast patienter som inte ska behandlas med kirurgi, kemoterapi eller strålbehandling)

Kodas som ingen ytterligare åtgärd

22 kalenderdagar*

Beslut välgrundad misstanke

Palliativ symtomlindrande behandling**

22 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, strålbehandling

43 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, läkemedel (systemisk kemoterapi)

39 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, kirurgi (cystektomi)***

37 kalenderdagar

Tiderna för tumörspecifik behandling (kirurgi, läkemedelsbehandling och strålbehandling) gäller vid såväl kurativ som palliativ intention. 

*Tiden fram till TURB är 13 kalenderdagar. Den mäts genom kvalitetsregistret eller i de patientadministrativa systemen med kod VK122 – Kirurgisk åtgärd för diagnostik.

**När beslut tas om att inte ge tumörspecifik behandling utan enbart palliativ symtomlindrande behandling avslutas det standardiserade vårdförloppet med koden Start av första behandling, palliativ. Behandlingsbeslutet tillsammans med patienten ska anges som mätpunkt. De symtomlindrande insatserna bör dock inledas redan under utredningen.

***Samma avslutskod ska användas för kirurgisk behandling av cancer i övre urinvägarna eller uretra.

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående tider. Syftet med sammanställningen är att göra processen överskådlig, men landstingen har endast i uppgift att följa den ledtid som anges under Ledtider för nationell uppföljning.

Från

Till

Tid  

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

1 kalenderdag

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Första besök i specialiserad vård (block A)

6 kalenderdagar

Första besök i specialiserad vård (block A)

TURB/px

6 kalenderdagar

TURB/px

PAD-besked till remittenten

6 kalenderdagar

PAD-besked till remittenten

PAD-besked till patienten (endast patienter som inte ska behandlas med kirurgi, systemisk kemoterapi eller strålbehandling)

kalenderdagar

PAD-besked till remittenten

MDK

kalenderdagar

MDK

Behandlingsbeslut med patienten

kalenderdagar

Behandlingsbeslut

Start av första behandling, systemisk kemoterapi (”läkemedel”)

11 kalenderdagar

Behandlingsbeslut

Start av första behandling, cystektomi

kalenderdagar

Behandlingsbeslut

Start av första behandling, strålbehandling

15 kalenderdagar

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av det standardiserade vårdförloppet:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna”.

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen cancer i urinblåsan eller övre urinvägarna.

Andel patienter av de som fått diagnosen cancer i urinblåsan eller övre urinvägarna som anmälts till standardiserat vårdförlopp.

 

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator

Målvärde

Andel patienter med urinblåsecancer stadium T1 G2/G3 som får intravesikal behandling. 

75 procent

Andel patienter med T1-sjukdom eller muskelinvasiv sjukdom som diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK).

100 procent

Andel patienter med muskelinvasiv sjukdom utan påvisbar metastatisk sjukdom som får kurativ behandling.

60 procent

Andel patienter 75 år eller yngre som får neoadjuvant cytostatikabehandling före radikal cystektomi p.g.a. muskelinvasiv sjukdom. 

60 procent

Patienten har namngiven kontaktsjuksköterska.

100 procent