MENY

Gällande vårdprogram tjock- och ändtarmscancer

Korrigeringar i kapitel 16 2016-03-15

8. Multidisciplinär terapikonferens

Sammanfattning

  • Det får idag anses som ett krav för vårdande enheter att behandla patienter med kolorektal cancer inom ramen för MDK även om det vetenskapliga underlaget för att bedöma effekten av multidisciplinär terapikonferens är otillräckligt. Randomiserade kontrollerade studier (RCT) och systematiska översikter saknas helt. Det befintliga vetenskapliga underlaget definierar inte heller sammansättningen av den multidisciplinära konferensen.
  • Det bedöms emellertid näst intill omöjligt att idag genomföra en RCT som studerar effekten av MDK då detta idag skulle vara oacceptabelt för såväl behandlande läkare som patienter. De positiva generella effekterna och även de mer specifika, vetenskapligt underbyggda, konsekvenserna av MDK bedömning går inte att förbise vid modern kolorektal cancerbehandling. Samtliga patienter med kolorektal cancer bör därför idag behandlas inom ramen för MDK.

Cancerdiagnostik, behandling och vård innebär teamarbete på multiprofessionell bas. Teamarbetet formeras så att man skapar en helhetssyn i hela cancervårdkedjan, från primär prevention till vård i livets slutskede. De flesta patienter med tumörer handläggas idag via en multidisciplinär terapikonferens (MDK) i syfte att optimera behandlingen genom gemensam diskussion och behandlingsrekommendation baserad på bedömning av olika specialister.

Behandlingen av kolorektal cancer idag inbegriper ofta flera behandlingskomponenter såsom t.ex. kirurgi, strål– samt cellgiftsbehandling. Den multimodala behandlingen innebär en ökad komplexitet vid behandlingsbeslut som kräver flera olika specialisters samlade bedömning. Parallellt med den förbättrade multimodala behandlingen har också en förbättrad utredning (staging) introducerats som möjliggör en ökad individualisering och prognostisering av patienter med kolorektal cancer. Individanpassad behandling beaktar såväl individens hälsostatus som tumörens egenskaper. Därutöver ställer modern cancerbehandling krav på att välja rätt sekvens och strategi, t.ex. avseende val att starta med kirurgi eller strål–/cytostatikabehandling och vilken kombination av aktiva läkemedel som skall väljas i olika behandlingssteg. En och samma patient kan komma att behöva diskuteras vid flera tillfällen under sjukdomsförloppet. Sammantaget har detta lett till ett ökat behov att samlat diskutera den enskilda patienten mellan de ingående specialiteterna ansvariga för utredning och behandling i en multidisciplinär terapikonferens. Sammansättning av den multidisciplinära konferensen varierar över landet och är inte vetenskapligt underbyggd. Vanligen innefattar MDK för patienter med kolorektal cancer, kolorektalkirurg, onkolog, radiolog, patolog samt kontaktsjuksköterska. Vid behov medverkar även lever– och/eller thoraxkirurg. 

Evidensläget avseende värdet av MDK är lågt, systematiska översikter och randomiserade kontrollerade studier (RCT) avseende patienter med kolorektal cancer saknas helt. Emellertid anses MDK vid omhändertagande av cancerpatienter i allmänhet resultera i en samtida fokusering av olika specialiteter kring patientens behandling och vård, att interprofessionell kommunikation underlättas samt ge en ökad möjlighet till skräddarsydd behandling. Vidare anses MDK öka antalet inklusioner av patienter i vetenskapliga studier samt ha en positiv effekt på möjlighet till undervisning och spridning samt implementering av ny kunskap. De negativa konsekvenser som lyfts fram är att MDK bedömningar teoretiskt sett skulle kunna leda till ökade kostnader för sjukvården på kort sikt samt även kunna resultera i en tidsbrist för den enskilde specialisten då MDK kräver tid för, utöver den faktiska tidsåtgången för konferensen, såväl förberedelse som efterarbete i relativt stor omfattning.

Generella positiva effekter av Multidisciplinär terapikonferens inom cancervården:

  • Alla relevanta kompetenser fokuserar samtidigt på personens behov.
  • Kommunikation mellan olika specialiteter och professioner underlättas.
  • Ökad möjlighet till skräddarsydd behandling.
  • Ökar antalet patienter som inkluderas i RCT/vetenskapliga studier.
  • Förbättrad möjlighet till undervisning/spridning av budskap.


Mer kolorektal cancer specifika effekter, påvisade i enstaka fallserier och kohortstudier, är att patienter som behandlas inom ramen för MDK erhåller (neo)adjuvant behandling i högre utsträckning jämfört med patienter som ej bedöms i en MDK. Vidare har det visats att MDK bedömning av patienter med rektalcancer leder till mer komplett preoperativ staging, ökad lokal tumörkontroll genom att andelen patienter med involverad cirkumferent resektions marginal (CRM+) minskar och andel patienter som erhåller radikal kirurgi ökar. Bedömning av patienter inom ramen för MDK kan därmed förväntas öka överlevnaden i kolorektal cancer sekundärt till en optimerad multimodal behandling avseende såväl (neo)adjuvant behandling som förbättrad kirurgisk radikalitet. Det finns dock sannolikt fortfarande en positiv selektion till vilka patienter som bedöms i MDK varför resultaten förblir osäkra.

 

Referenser

Burton S, Brown G, Daniels IR, Norman AR, Mason B, Cunningham D. MRI directed multidisciplinary team preoperative treatment strategy: the way to eliminate positive circumferential margins? Br J Cancer 2006;94, 351–357.

Lordan JT, Karanjia ND, Quiney N, Fawcell WJ, Worthington TR. A 10 year study of outcome following hepatic resection of colorectal liver metastases – The effect of evaluation in a multidisciplinary team setting. EJSO 2009;35, 302–306.

MacDermid E, Hooton G, MacDonald M, MMcKay G, Grose D, Mohammed N, Porteous C. Improving patient survival with the colo–rectal cancer multi-disciplinary team. Colorectal Dis 2009 Mar;11(3):291–295

Palmer G, Martling A, Cedermark C, Holm T.  Preoperative tumour staging with multidisciplinary team assessment improves the outcome in locally advanced primary rectal cancer. Colorectal Dis. 2011 Dec; 13(12):1361–1369.

Phelip J.M, Molinié F, Delafosse P, Launoy G, et al. ”A population–based study of adjuvant chemotherapy for stage II and –III colon cancers. Gastroenterlogie 2010;34:144–149.

Segelman J, Singnomklao T, Hellborg H, Martling A. Differences in multidisciplinary team assessment and treatment between patients with stage IV colon and rectal cancer. Colorectal Dis 2009;11(7), 768–774

Swellengrebel HA, Peters EG, Cats A, Visser O, Blaauwgeers HG, Verwaal VJ, et al. Multidisciplinary Discussion and management of rectal cancer: a population–based study. World J Surg 2011 Sep; 35(9): 2125–2133.