MENY

Gällande vårdförlopp tjock- och ändtarmscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-10-30.

Indikatorer för uppföljning av standardiserat vårdförlopp

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen.

Från

Till

Tid

Basutredning

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, kirurgi, strålbehandling, läkemedels-behandling eller stent eller stomiuppläggning (behandling, annan)

39 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Behandlingsbeslut, palliativ behandling (”start av första behandling”)*

25 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

”Behandlingsbeslut” om att polypektomin var tillräcklig som behandling.

Kodas som Ingen ytterligare åtgärd.

25 kalenderdagar

Utökad utredning

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, kirurgi, strålbehandling, läkemedels-behandling eller stent eller stomiuppläggning (behandling, annan)

53 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Behandlingsbeslut, palliativ behandling (”start av första behandling”)*

39 kalenderdagar

*Behandlingsbeslutet tillsammans med patienten ska anges som mätpunkt vid all palliativ behandling, både palliativ tumörspecifik behandling och palliativ symtomlindrande behandling. De symtomlindrande insatserna bör dock inledas redan under utredningen.

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående tider. Syftet med sammanställningen är att göra processen överskådlig, men landstingen har endast i uppgift att följa den ledtid som anges under Ledtider för nationell uppföljning.

Från

Till

Tid

Misstanke – beslut om utredning för att bekräfta eller utesluta välgrundad misstanke

Beslut välgrundad misstanke eller ej

10 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

1 kalenderdag

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Första besök i specialiserad vård
(block A – koloskopi)

10 kalenderdagar

Block A, basutredning

Behandlingsbeslut

14 kalenderdagar*

Block A, utökad utredning

Behandlingsbeslut

28 kalenderdagar*

Behandlingsbeslut

Start av första behandling

14 kalenderdagar

Block A

PAD-svar, px

5 kalenderdagar

Operation

PAD-svar

21 kalenderdagar

Operation

Adjuvant cytostatikabehandling

Så snart patienten är läkt, helst inom 6 veckor och senast inom 8 veckor

*Tiden från block A till behandlingsbeslutet förutsätter att övriga block utförs utan att PAD-svaret från koloskopin inväntas. Det innebär att tiden kan bli längre när PAD-svaret visar cancer som överraskningsfynd.

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av de standardiserade vårdförloppen:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer”

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp för kolorektalcancer som fått diagnosen tjock- och ändtarmscancer

Andel patienter av de som fått diagnosen kolorektalcancer som anmälts till standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator

Målvärde

Bilddiagnostik inför operation vid nydiagnostiserad kolon- eller rektalcancer

> 90 %

Bedömning vid multidisciplinära konferenser

> 90 %

Fullständigt, strukturerat PAD-svar av vävnadsprov och operationspreparat (opererade med resektion)

> 95 %

Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister

100 %

Adjuvant behandling har startat inom 8 veckor

> 80 %

Deltagande i strukturerad behandlingsstudie

> 30 %

Avlidna inom 30 dagar efter operation

Koloncancer, elektivt opererade: < 1 %
Rektalcancer: < 1 %

Återfall av cancer i bäckenet inom 3 år efter operation av rektalcancer

< 5 %