MENY

Gällande vårdprogram analcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-12-07.

18. Psykosocialt omhändertagande

För personer som drabbas av cancersjukdom förändras livssituationen ofta på ett genomgripande sätt. För att upprätthålla god livskvalitet bör patienten så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet få adekvat information, psykosocialt stöd och symtomlindring. Cancerbehandlingen sträcker sig ofta över lång tid, vilket innebär att psykosociala behov behöver bedömas initialt men även fortlöpande. Patienter med analcancer löper också stor risk att drabbas av senbiverkningar, vilket innebär att psykosocial påverkan kan uppstå långt efter det att behandling är genomförd (76). Det professionella teamet kring patienten är därför viktigt och kontaktsjuksköterskan har en nyckelroll genom att följa upp och identifiera patientens psykosociala behov över tid (106, 107). 

Patienter med analcancer som har behandlats med strålbehandling löper risk att få försämrad funktion i analsfinktern. Avföringsinkontinens kan medföra stora problem med social isolering men det kan även förändra patientens socioekonomiska situation eftersom patienten kan ha svårt att förvärvsarbeta (76). Biverkningar från bäckenskelettet med mikrofrakturer och lymfödem i underextremiteter kan försämra rörelseförmågan, vilket också kan påverka patientens arbetssituation. Patienter bör under sådana omständigheter få hjälp med remiss till sakkunnig fysioterapeut för bedömning av rörelseförmåga samt ergonomiska aspekter och kontakt bör skapas med socionom för hjälp med socioekonomiska behov.

Många patienter får biverkningar som påverkar sexuell funktion, se kapitel 17, och utöver fysiska problem kan det leda till en förändrad kroppsuppfattning som i sin tur kan få psykologiska konsekvenser. Patienten kan då behöva stödinsatser från exempelvis sexolog, psykolog eller psykoterapeut för att hantera sin situation (69, 106, 107). 

När det gäller psykosocialt omhändertagande hänvisas läsaren i övrigt vidare till Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering.