MENY

Gällande vårdprogram analcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-12-07.

16. Grundläggande omvårdnadsbegrepp

16.1 Lagstöd

Den som har i uppdrag att säkerställa patientens delaktighet i vården bör känna till innehållet i patientlagen. Där anges t.ex. att patienten ska få information om biverkningar och att patienten har rätt att få förnyad medicinsk bedömning. 

16.2 Kontaktsjuksköterska

Den nationella cancerstrategin styrker att varje patient ska erbjudas en kontaktperson på den cancervårdande kliniken med syfte att förbättra informationen och kommunikationen mellan patienten och vårdenheten och att stärka patientens möjligheter till delaktighet i vården (SOU 2009:11) (93). Sedan 2010 finns en lagstadgad rätt till fast vårdkontakt (Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763) (94). 

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en gemensam generell beskrivning av kontaktsjuksköterskans roll och funktion. Enligt den är kontaktsjuksköterskan en tydlig kontaktperson i sjukvården, med ett övergripande ansvar för patienten och de närstående. Beskrivningen togs fram inom projektet Ännu bättre cancervård och finns i projektets rapport (2012) (95). 

16.3 Min vårdplan

En individuell skriftlig vårdplan, benämnd Min vårdplan, ska tas fram för varje patient med cancer. Denna plan innefattar hela processen från utredning till rehabilitering. Dialog med patienten kring moment/insatser som gäller egenvård bör vara en del av vårdplanen och skall utvärderas och ske fortlöpande. För analcancerpatienter är ett långsiktigt perspektiv på egenvård extra viktigt, på grund av den höga risken för seneffekter efter behandlingen (96).

Ovanstående framgår i den nationella cancerstrategin för framtiden (SOU 2009:11) (93) och i de patientcentrerade kriterierna ligger till grund för regionala cancercentra (Socialdepartementet: 2011) (97).

16.4 Aktiva överlämningar

Under patientens tid i cancervården förekommer ofta överlämningar mellan olika vårdgivare. För att skapa en sammanhållen vårdkedja för patient och närstående ska alla överlämningar vara ”aktiva”.

Aktiv överlämning innebär att den som har ansvaret för patienten tar kontakt, muntligt och skriftligt, med nästa instans. Den som aktivt överlämnat har fortsatt ansvar till dess att mottagande instans bekräftat att kontakt tagits med patienten. Uppstartade åtgärder och insatser inom omvårdnad, palliation och cancerrehabilitering ska följas upp, utvärderas och dokumenteras av aktuell patientens Min vårdplan.