MENY

Gällande vårdförlopp sköldkörtelcancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2016-12-14

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

Block A

Block B

Remissbedömning

Anamnes och klinisk undersökning

Preoperativ stämbandsundersökning vid fastställd cancer (rekommenderas även vid misstanke om cancer)

Ev. kompletterande ultraljudsundersökning och finnålspunktion för operationsplanering

Block C

Block D

DT utan jodkontrast eller MRT

Ev. endoskopi

Preoperativ MDK

 

Resultat av block A

Åtgärd

Diagnos som omfattas av det standardiserade vårdförloppet

Block B utförs

Misstanke om diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning

Resultat av block B

Åtgärd

Ej misstanke om lokalt avancerad tumör (Ej misstanke om växt utanför sköldkörteln)

Behandlingsbeslut kan fattas utan ytterligare utredning (block D vid behov)

Misstanke om lokalt avancerad tumör

(Misstanke om växt utanför sköldkörteln)

Block C utförs, följt av block D om misstanken kvarstår

Medullär sköldkörtelcancer

Individuell utredning före behandlingsstart enligt nationellt vårdprogram (inklusive block D)

Misstanke om diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning

Multidisciplinär konferens (MDK)

Följande funktioner ska medverka vid MDK:

  • endokrinkirurg och/eller ÖNH-kirurg
  • onkolog
  • cytolog eller patolog
  • bild- och funktionsdiagnostiker om relevant
  • kontaktsjuksköterska
  • koordinatorsfunktion.

Beslut om behandling

Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas av behandlande läkare eller vid MDK.

Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med de närstående om patienten önskar det.

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska vid fastställd cancerdiagnos.

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar. Kontaktsjuksköterskan ska vid behov kunna förmedla kontakt med enhet för psykosocialt stöd.

Rehabilitering bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen se det nationella vårdprogrammet för rehabilitering.

Patienter ska uppmanas att avstå från rökning inför operation, och erbjudas professionell hjälp att klara detta. 

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen (kapitel 3), vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar.

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.