MENY

Gällande vårdförlopp sköldkörtelcancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2016-12-14

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Misstanke

Följande ska föranleda misstanke:

 • nytillkommen eller växande fast knöl i sköldkörteln
 • knöl i sköldkörteln
  • med förekomst av sköldkörtelcancer i släkten
  • med anamnes på joniserande strålning mot halsen
  • hos patienter < 20 eller > 60 år, speciellt hos män
  • med förstorade, malignitetsmisstänkta lymfkörtlar på halsen
 • oförklarlig heshet, stämbandspares utan annan förklaring eller röstförändring hos en patient med struma
 • PET-positivt fynd i sköldkörteln.

Vid misstanke ska patienten remitteras till ultraljud och finnålspunktion (filterfunktion).

Vid klinisk misstanke om odifferentierad (anaplastisk) sköldkörtelcancer (snabbt tillväxande, fixerad, hård knöl, eventuellt med andningspåverkan) ska patienten handläggas akut. 

Remiss till filterfunktion

Remissen ska innehålla följande:

 • anamnes, ange särskilt
  • symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke (lokalisation, tillväxt och duration)
  • företagen utredning
  • eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Filterfunktion

Filterfunktionen utgörs av ultraljudsundersökning av sköldkörteln och finnålspunktion med svar enligt Bethesdakategorisering. Den som tar emot svar på en undersökning som visar välgrundad misstanke ska starta det standardiserade vårdförloppet.

Välgrundad misstanke – kriterier för start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp

Välgrundad misstanke föreligger vid minst ett av följande:

 • ultraljudsfynd talande för sköldkörtelcancer
 • cytologiskt fynd med misstanke om sköldkörtelcancer (Bethesdakategori ≥ IV).

Remiss till utredning vid välgrundad misstanke

Remissen ska innehålla

 • anamnes, ange särskilt
  • fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, inklusive Bethesdakategori om tillgängligt
  • företagen utredning
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • lokalstatus, inkl. uppgift om stämbandsstatus bedömts
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Kommunikation och delaktighet

Den som remitterar till filterfunktionen eller till utredning (vid välgrundad misstanke) ska informera patienten om

 • att det finns anledning att göra undersökningen för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Den som remitterar till utredning enligt standardiserat vårdförlopp ska också informera patienten om vad det innebär och vad som händer i den inledande fasen.

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Informationen ska ges vid ett fysiskt möte om man inte kommit överens om annat.