MENY

Gällande vårdprogram prostatacancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-12-11.

23. Vårdprogramgruppen

23.1 Vårdprogramgruppens medlemmar 2018

 • Ove Andrén, ordförande, professor, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro
 • Camilla Thellenberg Carlsson, med. dr, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr 
 • Johan Styrke, med. dr, urolog, Sundsvalls sjukhus, RCC Norr
 • Eva Johansson, med. dr, urolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala Örebro
 • Lennart Åström, med. dr, onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala Örebro
 • Stefan Carlsson, docent, urolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, RCC Stockholm Gotland 
 • Marie Hjälm-Eriksson, med. dr, onkolog, S:t Görans sjukhus, Stockholm RCC Stockholm Gotland 
 • David Robinson, docent, urolog, Urologkliniken Regionen Jönköpings län, RCC Sydöst 
 • Mats Andén,onkolog, Länssjukhuset i Kalmar, RCC Sydöst
 • Ingela Franck Lissbrant, med dr, onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst
 • Johan Stranne, docent, urolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst 
 • Olof Ståhl, med. dr, onkolog, Skånes Universitetssjukhus, Lund, RCC Syd
 • Göran Ahlgren, docent, urolog, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, RCC Syd
 • Fredrik Jäderling, med. dr, radiolog, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Anna-Carin Börjedahl, urologisjuksköterska, Helsingborgs lasarett 
 • Marianne Sanderoth, urologisjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Per Fransson, docent, onkologisjuksköterska, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Calle Waller, patientrepresentant, Prostatacancerförbundet
 • Inge Nilsson, patientrepresentant, Prostatacancerförbundet
 • Karin Hellström, koordinator, RCC Uppsala Örebro

23.2 Adjungerade experter

Patologi: 

Lars Egevad, professor, patolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Viktoria Gaspar, patolog, Helsingborgs lasarett 

Bilddiagnostik (PET/DT och skint): 

Jens Sörensen, professor, Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Sexologi: 

Elisabeth Skeppner, med. dr, kurator, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Carina Danemalm Jägervall, sexualrådgivare, uroterapeut, Kirurgkliniken, Växjö

Klinisk kemi (PSA): 

Charlotte Becker, Skånes universitetssjukhus

Primärvård:

Elinor Nemlander, vårdutvecklingsledare CaPrim, specialistläkare allmänmedicin, Gröndals vårdcentral, Stockholm

Ärftlighet och prostatacancer

Ola Bratt, professor, urolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anna Öfverholm, klinisk genetiker, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

23.3 Jäv och andra bindningar

Camilla Thellenberg Carlsson har arvoderade uppdrag i Bayers expertråd för Xofigo® och i Sanofis expertråd för Jevtana®. Övriga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan erhållas från Regionalt cancercentrum i Uppsala-Örebro.

 

23.4 Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC i samverkan, som år 2012 utsåg Ola Bratt till vårdprogramgruppens ordförande. Från år 2016 har Ove Andrén utsetts till ordförande i vårdprogramgruppen.

I en första remissrunda får profession och patientföreningar lämna synpunkter på vårdprogrammets innehåll.

Vårdprogrammet sänds till följande organisationer: 

 • Svenska läkaresällskapet
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svensk Urologisk Förening 
 • Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi
 • Svensk Onkologisk Förening
 • Svensk förening för urologisk onkologi  
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Distriktsköterskeföreningen
 • Svensk Förening för Palliativ Medicin
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • Svensk Förening för Patologi
 • Svensk förening för bild- och funktionsmedicin
 • Nationella prostatacancerregistrets styrgrupp (NPCR)
 • Prostatacancerförbundet (patientorganisation)
 • Svenska kuratorsföreningen
 • Svensk förening för sexologi
 • Psykologförbundet
 • Fysioterapeuterna
 • Läkemedelsindustriföreningen
 • Riksföreningen för företagssjuksköterskor
 • Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor
 • Svensk förening för medicinsk genetik
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering
 • RCC:s nationella arbetsgrupper inom cancerrehabilitering, prevention, cancerläkemedel och kontaktsjuksköterskor.
 • Via RCC till de regionala vårdprocessgrupperna för prostatacancer samt regionala nätverk.

Efter sammanställning av inkomna synpunkter och eventuell revidering som följd av den första remissrundan kommer vårdprogrammet skickats på ytterligare en remissrunda under hösten 2018. Den går till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan och eventuell revidering därefter, kommer vårdprogrammet att godkännas av vårdprogramgruppen samt fastställas av RCC:s samverkansnämnd.