MENY

Gällande vårdprogram prostatacancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-12-11.

11. Multidisciplinär konferens (MDK)

Multidisciplinära konferenser (MDK) ökar sannolikheten för att patienterna ska få bästa möjliga behandling, och är viktiga för utbildning samt för identifiering av patienter som kan inkluderas i kliniska studier [154, 155]. Mall för anmälan till MDK finns som bilaga 6.

MDK kan ersättas av ett mottagningsbesök då patienten träffar en prostatacancerprofilerad urolog och onkolog samtidigt, en så kallad multidisciplinär mottagning. En sådan mottagning innebär en fördel för patienterna eftersom de får ta del av information från både onkolog och kirurg. Det förutsätter att demonstration av bilddiagnostik och patologipreparat inte är nödvändigt.

I nedanstående situationer bör en MDK eller en multidisciplinär mottagning genomföras före behandlingsbeslut:

 • Vid högrisk prostatacancer utan känd fjärrmetastasering hos män med förväntad kvarvarande livstid över 5 år utan cancern (SoS NR 2014: Prio 3)
 • Vid prostatacancer med primär fjärrmetastasering
 • Efter radikal prostatektomi för att ta ställning till adjuvant behandling vid Gleasonsumma 8–10, utbredd cancer extraprostatiskt och/eller i resektionsytor, lymfkörtelmetastaser eller PSA nadir ≥ 0,1 µg/l
 • Vid återfall efter en kurativt syftande behandling, om handläggningen inte tidigare har diskuterats vid en MDK
 • Vid nyligen utvecklad kastrationsresistent prostatacancer
 • Vid progress under behandling för kastrationsresistent prostatacancer
 • Vid andra särskilt komplicerande sjukdomar eller tillstånd som kan påverka handläggningen av prostatacancern
 • Om patienten själv önskar att handläggningen diskuteras vid en MDK. 

Följande personalkategorier bör medverka vid MDK:

 • Urolog som utför radikal prostatektomi
 • Onkolog med inriktning mot urologiska cancersjukdomar
 • Kontaktsjuksköterska
 • Koordinator
 • Radiolog
 • Urologiskt inriktad patolog
 • Övriga specialister och personalkategorier vid behov. 

Allmänna rutiner vid MDK:

 • Patientansvarig läkare och/eller sjuksköterska presenterar en specifik frågeställning, samsjuklighet, sjukhistoria, status, relevanta laboratorievärden och patientens synpunkter.
 • Patologipreparat och bilddiagnostik demonstreras.
 • Om möjligt ska konsensus för handläggning nås under diskussionen.
 • Efter en MDK ska eventuell ny information, slutsatser av diskussionen och rekommendationerna för fortsatt handläggning dokumenteras i journalen.
 • Patienten ska informeras om rekommendationerna snarast möjligt.