MENY

Gällande vårdförlopp prostatacancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2016-12-14

Indikatorer för uppföljning

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av det standardiserade vårdförloppet:

Från

Till

Tid  

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, kirurgi

61 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, strålbehandling

68 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, läkemedel

50 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, kombinerad läkemedels- och strålbehandling

50 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, aktiv monitorering

47 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, expektans

47 kalenderdagar

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående ledtider. Syftet med sammanställningen är att göra processen överskådlig, men landstingen har endast i uppgift att följa den ledtid som anges under Ledtider för nationell uppföljning.

Grupp

Från

Till

Tid  

Alla

 

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

1 kalenderdag

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Block B

14 kalenderdagar

Block B

Block D (möte med patienten för PAD-besked)

11 kalenderdagar

Högrisk

 

Block D

Block F (MDK) (inkl. utförande av block E)

14 kalenderdagar

Block F (MDK)

Behandlingsbeslut med patienten

7 kalenderdagar

Låg- och mellanrisk

Block D

Behandlingsbeslut med patienten

21 kalenderdagar

Alla

Behandlingsbeslut med patienten

Start av första behandling, kirurgi

14 kalenderdagar

Behandlingsbeslut med patienten

Start av första behandling, strålbehandling

21 kalenderdagar

Behandlingsbeslut med patienten

Start av första behandling, läkemedel

3 kalenderdagar

Behandlingsbeslut med patienten

Start av första behandling, kombinerad läkemedels- och strålbehandling

3 kalenderdagar

Behandlingsbeslut med patienten

Start av första behandling, aktiv monitorering

0 kalenderdagar (sammanfaller med behandlingsbeslutet)

Behandlingsbeslut med patienten

Start av första behandling, expektans

0 kalenderdagar (sammanfaller med behandlingsbeslutet)

Om patienten önskar en ny medicinsk bedömning (second opinion) ska denna erbjudas inom 14 kalenderdagar. Detta kan registreras som patientvald väntan.

Som datum för behandlingsbeslut räknas den dag då man i samråd med patienten sätter upp denne för behandling.

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av det standardiserade vårdförloppet:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för prostatacancer”

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen prostatacancer

Andel patienter av de som fått diagnosen prostatacancer som anmälts till standardiserat vårdförlopp

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten:

Indikator

Målvärde

Rapporterad till NPCR (kirurgi och onkologi)

 

Kontaktsjuksköterska (kirurgi och onkologi)

 

Skelettundersökning högriskcancer (kirurgi)

 

Aktiv monitorering av cancer med mycket låg risk (kirurgi)

 

Multidisciplinär konferens vid högriskcancer (kirurgi och onkologi)

 

Kurativ behandling vid lokaliserad högriskcancer (kirurgi och onkologi)

 

Nervsparande resektion (kirurgi)

 

Negativa resektionsränder (kirurgi)

 

Kurativ behandling vid lokalt avancerad högriskcancer (onkologi)

 

Adjuvant hormonbehandling av strålbehandlade män med lokaliserad högrisk samt lokalt avancerad cancer (onkologi)

 

Användning av magnetresonanstomografi (MR) som stöd vid definition av target (onkologi)