MENY

Gällande vårdförlopp peniscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-11-21

Introduktion

Syfte med standardiserade vårdförlopp

Syftet med standardiserade vårdförlopp är att alla som utreds för cancermisstanke ska uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård utan onödig väntetid oavsett var i landet patienten söker vård. Det innebär att samtliga steg i processen och samtliga ledtider är beräknade utifrån vad som är värdeskapande tid ur patientens perspektiv, alltså hur många dagar som krävs för att genomföra optimal handläggning och medicinsk behandling, men utan hänsyn till nuvarande organisation och arbetssätt. Vid implementering ansvarar respektive landsting för att skapa en organisation och resurser som möjliggör genomförande. 

Förändringar jämfört med tidigare version

2019-11-21

Ledtider för nationell uppföljning, i beskrivningen av Start av första behandling, kirurgi: Ett tidigare förtydligande tillägg har strukits (Avslutet kodas i hemlandstinget). Kodningen ska följa ordinarie rutiner.

2018-05-08

Om peniscancer, tillägg i kursiv stil: Vårdförloppet omfattar diagnoserna C60, C68 (enbart distal uretra) och D07.4.

Ledtider för nationell uppföljning, tillägg (i kursiv stil) i beskrivningen av Start av första behandling, kirurgi: Kurativt syftande kirurgi vid nationellt centrum eller lokalt efter nationell MDK*
* Lokalt utförd kirurgi gäller T1G1-tumörer. Avslutet kodas i hemlandstinget.

Hantering av återfall: Nationell standardtext tillagd utan ändringar eller förtydliganden.

Layout, struktur och standardtexter följer 2018 års mall.

Om peniscancer

Vårdförloppet omfattar diagnoserna C60, C68 (enbart distal uretra) och D07.4.

Varje år diagnostiseras knappt 100 män med invasiv peniscancer, och drygt 40 med carcinoma in situ. Därutöver finns det enstaka fall av distal uretracancer. Peniscancer är vanligast i högre åldrar, med en kraftigt stigande incidens efter 60 år.

Samtliga nyupptäckta fall och återfall ska anmälas till nationell MDK via regionalt centrum. Kurativt syftande kirurgi ska göras vid nationellt centrum.

Femårsöverlevnaden är 73 procent och endast ett fåtal har spridd cancer redan vid diagnos. Carcinoma in situ har en mycket god prognos men kan över tid progrediera till invasiv cancer. Prognosen är främst avhängig förekomsten av lymfkörtelmetastaser. 

Flödesschema för vårdförloppet