MENY

Gällande vårdprogram okänd primärtumör (CUP)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-08

2. Inledning

2.1 Vårdprogrammets giltighetsområde

Detta vårdprogram gäller utredning och behandling av cancer utan känd primärtumör hos vuxna. Programmet riktar sig till läkare, sjuksköterskor, paramedicinare och övrig vårdpersonal i primärvård och sjukhusvård som har ansvar för utredning och omhändertagande av dessa patienter.

2.2 Förändringar jämfört med tidigare version

Vid den senaste uppdateringen har referenserna uppdaterats och kompletterats. 

År 2016 uppdaterades kapitlen om palliativ vård, utredning och patologi med hänsyn till nya rön inom området.

2.3 Standardiserat vårdförlopp

För CUP finns ett standardiserat vårdförlopp framtaget, gällande från och med år 2016 

Det finns ingen konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och det standardiserade vårdförloppet. Vårdförloppet beskriver vad som ska göras medan vårdprogrammet utvecklar hur, samt vilken evidensgrund som finns för åtgärderna i det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet finns delvis integrerat med texten i vårdprogrammet men kan också laddas ned i sin helhet från RCC:s webbplats.