MENY

Gällande vårdförlopp matstrups- och magsäckscancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-03-01

Indikatorer för uppföljning av standardiserat vårdförlopp

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen:  

Behandling Från Till Tid

Kirurgisk behandling

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

38 kalender-dagar
 

Strålbehandling (inkl. brachyterapi) eller kombinerad strål-och läkemedelsbehandling

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

38 kalender-dagar

Läkemedels-behandling (Kemoterapi)

Beslut välgrundad misstanke Start av första behandling 31 kalender-dagar 

Expektans inför ev. palliativ tumörspecifik behandling*

Beslut välgrundad misstanke

 

Behandlingsbeslut (Anges som start av första behandling i ledtidsmätning) 

24 kalender-dagar 

Palliativ symtomlindrande behandling*

Beslut välgrundad misstanke

 

Behandlingsbeslut (Anges som start av första behandling i ledtidsmätning) 

24 kalender-dagar

 

* Behandlingen ”expektans” används för patienter där palliativ tumörspecifik behandling (kirurgi, strålbehandling eller läkemedelsbehandling) kan bli aktuell men där behandlingen kan avvakta till dess att patienten får symtom från tumören som kräver symtomlindring. Behandlingsbeslutet ska anges som mätpunkt.

”Palliativ symtomlindrande behandling” används där endast symtomlindrande behandling (illamående, smärta, inläggning av STENT) är aktuell. Även här ska behandlingsbeslutet anges som mätpunkt oavsett när själva behandlingen ges.

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående tider. Syftet med sammanställningen är att göra processen överskådlig, men landstingen har endast i uppgift att följa den ledtid som anges under Ledtider för nationell uppföljning.  

Patientgrupp Från Till Tid

Alla

Remissbeslut vid misstanke

Remiss-ankomst (filterfunktion)

1 kalender-dag 

Alla

Remissankomst (filterfunktion)

Gastroskopi (filterfunktion)

7 kalender-dagar

Alla

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

1 kalender-dag

Alla

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Block A (första besök)

5 kalender-dagar

Block B/C utförs ej

Block A (första besök)

MDK

7 kalender-dagar

Block B och/eller C utförs

Block A (första besök)

MDK

15 kalender-dagar

Alla 

MDK

Beslut om behandling

3 kalender-dagar*

Kirurgisk behandling

 

Beslut om behandling

Start av första behandling

14 kalender-dagar

Strålbehandling (inkl. brachyterapi) eller kombinerad strål- och läkemedelsbehandling

 

Beslut om behandling

Start av första behandling

14 kalender-dagar

Läkemedels-behandling (Kemoterapi)

Beslut om behandling

Start av första behandling

7 kalender-dagar

Symtomlindrande palliativ behandling

Beslut om behandling Start av första behandling  

0 kalender-dagar

Expektans inför ev. palliativ tumörspecifik behandling*

Beslut om behandling

 

Start av första behandling

0 kalender-dagar 

Kirurgisk behandling

Operation 

Patienten får information om operations-PAD

28 kalender-dagar

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av de standardiserade vårdförloppen:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för matstrups- och magsäckscancer”

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen matstrups- och magsäckscancer

Andel patienter av de som fått matstrups- och magsäckscancer som anmälts till standardiserat vårdförlopp

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator Målvärde

Andel patienter bedömda på MDK

 > 95 %

Inrapporterade patienter (täckningsgrad i registret)

> 95 %

90-dagarsmortalitet

< 5 %