MENY

Gällande vårdförlopp lungcancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2018-05-08.

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Misstanke

Följande ska föranleda misstanke:

 • nytillkomna luftvägssymtom (t.ex. hosta eller andnöd) med en varaktighet av 6 veckor hos rökare eller före detta rökare över 40 år
 • bröst- eller skuldersmärta utan annan förklaring
 • blodig hosta.

Vid misstanke ska patienten remitteras till bilddiagnostik (filterfunktion).

Remiss till filterfunktion

Remissen ska innehålla följande:

 • anamnes
 • frågeställning: välgrundad misstanke lungcancer?
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Filterfunktion

Filterfunktionen utgörs av lungröntgen eller DT med svar till inremitterande.

Om lungröntgen eller DT visar cancermisstanke ska inremitterande fatta beslut om välgrundad misstanke och remittera till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Oklart fynd vid lungröntgen och låg malignitetsmisstanke ska inte betraktas som välgrundad misstanke. Inremitterande bör remittera patienten till DT. Detta kan också ske på initiativ av röntgenavdelningen. Vid DT kan välgrundad misstanke uppstå eller misstanken avskrivas. 

Radiologisvar ska besvara frågeställningen om välgrundad misstanke eller ej. 

Välgrundad misstanke – kriterier för start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om lungcancer
 • metastasfynd som ger misstanke om lungcancer
 • upprepad blodig hosta utan annan uppenbar orsak, även vid normal röntgen
 • obstruktion av vena cava superior
 • recurrenspares. 

Remiss till utredning vid välgrundad misstanke

Remissen ska innehålla

 • anamnes, ange särskilt
  • vad som ligger till grund för välgrundad misstanke och resultat av tidigare utredningar  
  • aktuella symtom
  • allmäntillstånd
  • övriga sjukdomar och behandlingar
  • rökanamnes
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • tillgång till röntgenbilder
 • information till patienten om varför remissen är skickad
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Kommunikation och delaktighet

Den som remitterar till bilddiagnostik (filterfunktion) ska informera patienten om

 • att det finns anledning att göra undersökningen för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.  

Den som remitterar till utredning (vid välgrundad misstanke) ska informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten  har eller inte har cancer
 • att det första steget i utredningen är en expertgranskning där man fattar beslut om fortsatt utredning
 • att cancermisstanken eventuellt kan komma att avskrivas utan att patienten blir kallad till utredning
 • vem som informerar patienten vid avskriven misstanke
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.    

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Informationen ska ges vid ett fysiskt möte om man inte kommit överens om annat.