MENY

Gällande vårdförlopp levercancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Indikatorer för uppföljning

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen:

Basutredning

Behandling Från Till Tid

Systemisk cytostatika-behandling

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

29 kalender-dagar

Kirurgi eller annan tumörspecifik lokalbehandling

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

36 kalender-dagar

 

Utökad utredning

Behandling Från Till Tid

Systemisk cytostatika-behandling

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

36 kalender-dagar

Kirurgi eller annan tumörspecifik lokalbehandling

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

43 kalender-dagar

Transplantation

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling*

55 kalender-dagar 

*Som start av första behandling vid transplantation anges datumet då patienten sätts upp på väntelista för transplantation. 

Ovanstående ledtider gäller såväl kurativ som palliativ tumörspecifik behandling.

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ledtider:

Från Till Tid

Remissbeslut vid misstanke

Remissankomst bilddiagnostik   (filterfunktion)

1 kalender-dag 

Remissankomst bilddiagnostik (filterfunktion)

Svar till remittenten

10 kalender-dagar

Svar till remittenten

Information till patienten samt beslut välgrundad misstanke

3 kalender-dagar

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

1 kalender-dag

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Första besök i   specialiserad vård (block A)

7 kalender-dagar

Första besök i specialiserad vård (block A)

MDK (block B)

7 kalender-dagar

MDK (block B), ej block C, D eller E

Beslut om behandling 7 kalender-dagar 
MDK (block B), inkl. block C och/eller D Beslut om behandling  14 kalender-dagar

MDK (block B), inkl. block E

Beslut om behandling

40 kalender-dagar

Beslut om behandling

Start av första behandling, systemisk cytostatika-behandling

7 kalender-dagar

Beslut om behandling

Start av första behandling, kirurgi eller annan tumörspecifik lokalbehandling (t.ex. TACE eller ablation)

14 kalender-dagar

Ultraljudsledd biopsi, mellannål

Svar till remittenten

 
7 kalender-dagar

MDK (block B)

Besked om behandlings-rekommendation till patienten

3 kalender-dagar

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av de standardiserade vårdförloppen: 

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för primär levercancer”.

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen primär levercancer.

Andel patienter av de som fått diagnosen primär levercancer som anmälts till standardiserat vårdförlopp.

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter. 

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet: 

Indikator Målvärde

Andel som finns registrerade i SweLiv i jämförelse med fall som anmälts till cancer-registret.

> 90 %

 

Relativ ettårsöverlevnad efter potentiellt kurativ behandling.

> 90 %

 

Relativ ettårsöverlevnad efter diagnos för aktivt palliativt behandlade.

 

> 50 %

Andel av de patienter där HCC upptäcks vid surveillance, som planeras för potentiellt kurativ behandling (resektion, ablation eller transplantation).

> 50 %

 

 

Läs mer i vårdprogrammet:

20 Kvalitetsindikatorer och målnivåer

21 Kvalitetsregister