Nytt formulär för att registrera återfall efter kurativa ingrepp: formulär 4

Nytt formulär för att registrera återfall efter kurativa ingrepp: formulär 4. Från och med mars har ett nytt men mycket kort formulär (formulär 4), som är ett en sidor långt uppföljningsformulär. 

Med detta vill vi detektera återfall i tumörsjukdom, efter genomförd kurativt syftande ingrepp, för alla patienter som behandlats sedan 2009. Vår statistiker Katrin Gunnarsdottir har tagit fram en mall för att detektera patienter för vilka formuläret skall skickas in.

För vilka patienter skall formuläret fyllas i?

För samtliga patienter som ingår i registret, och som genomgått kurativt syftande behandling för primär malignitet i lever, gallblåsa och gallvägar, och där det förflutit mer än 2 år efter diagnos, samt då patienten avlidit efter föregående uppföljningsinrapportering. Detta inkluderar en passant-upptäckta maligniteter (upptäcks via formulär 1) liksom radikalt behandlade primära maligniteter, där tumörstatus anger att kurativ behandling kan föreligga enligt formulär 3 a, då variabel med frågeställning: Finns kvarvarande tumör? besvaras med nej eller ej bedömbart.

Se formulär.