”Kommer få stort värde för kvalitetsarbetet”

Genom ytterligare systematisering och rimliga resurstillskott kan Sweliv få ett stort värde för levercentrum i Sverige. Det visar en första validering som utfördes under våren. 

Joar SvanvikValideringen visade även att registerarbetet är tidskrävande och att det är svårt att ha hinna med i förhållande till andra aktiviteter. Ett önskemål var att registreringen ska skötas av fasta registeradministratörer eller en sjukhusövergripande kvalitetsenhet.

– Den allmänna uppfattningen är dock att med ytterligare systematisering och ett rimligt resurstillskott, så kommer SweLiv att få stort värde för enheternas kvalitetsarbete och medföra förbättringar i både process och resultat, säger Joar Svanvik, professor emeritus som har lett arbetet.

Under valideringen gjordes endagsbesök vid levercentrumen i Umeå, Uppsala, Huddinge, Linköping, Göteborg och Lund. Syftet var att stimulera till förbättringsarbete. Frågorna skickades ut i förväg för att förbereda klinikerna och vid besöken gjordes en journalgenomgång för att jämföra källdata med registerdata. Det fördes även samtal med verksamhetsföreträdare och medarbetare som arbetar med SweLiv.

– För mig har valideringsarbetet framstått som meningsfullt. Det finns kreativa lösningar men även svårigheter på samtliga enheter. En samstämning för att lösa likartade problem är av stort värde, säger han.

Utöver Joar Svanvik deltog en styrgruppsmedlem och en monitor från respektive RCC i arbetet.