"En utmaning för alla i teamet"

Nationellt uppsatta mål kan te sig långt ifrån min vardag på vårdavdelningen. Det är dock upp till mig/oss i professionen att bryta ner dessa mål till variabler, mätbara och användbara, i vår kliniska vardag. 

Syftet är att vi ska ge en jämlik och personcentrerad vård oavsett var i Sverige vi och patienten befinner oss. Bästa möjliga vård beskrivs i nationella vårdprogram (idag finns 11 publicerade på SKL's hemsida och ytterligare 5 är på remiss), regionala och/eller lokala tillämpningar. SweLiv är ett av 104 kvalitetsregister där variabler, viktiga för patienter med cancer i lever och galla, registreras. Kvalitetsregistret ger oss möjlighet att se effekten av olika behandlingar, mäta och jämföra min egen enhet mot andra i Sverige och se resultat av genomförda förändringar på enheten med mera.

Hittills har kvalitetsregistren mest innehållit resultat- och effektmått. Nu efterfrågas patientrelaterade resultat- och upplevelsemått (PROM och PREM). Exempel på sådana mått är hälsorelaterad livskvalitet och delaktighet. Det saknas också specifika omvårdnadsvariabler i många register och det är något svensk sjuksköterskeförening arbetat aktivt med senaste åren. Det kan röra sig om standardiserad symtombedömning eller tillgång till kontaktsjuksköterska på enheten. Dessa frågor bör sättas i relation till ett patientrelaterat mått, till exempel: upplever du att du haft tillgång till kontaktsjuksköterska?

När fler vårdprogram skapas och fler variabler ska registreras i kvalitetsregister är det viktigt att tekniken (datajournalen) utvecklas. Detta för att säkerställa vården och underlätta i det patientnära arbetet och undvika dubbeldokumentation. Dagens merjobb är ett välkänt problem och jag har hört att det pågår arbete för att hitta en lösning på högre instans. Samtidigt behöver huvudmännen prioritera och tillsätta resurser för att detta viktiga arbete (registrera, analysera, implementera och utvärdera).

Jag tror dock att vi kan göra mycket genom att se vår egen roll i helheten och arbeta aktivt med att standardisera rutiner vid till exempel remissgenomgång, mottagnings-/inskrivningsbesök, slutenvård och uppföljning och att vi jobbar mot samma nationellt uppsatta mål. Det är förstås en utmaning för alla i teamet!

Maria Sandgren, specialistsjuksköterska i kirurgi och medlem i SweLivs styrelse