Patienternas upplevelser samlas in i nytt pilotprojekt

Under 2014 påbörjades pilotprojektet med PREM-enkät för uppföljning av patienter med gynekologisk cancer. Målet är att kunna utvärdera de fyra olika gynekologiska cancerprocesserna (endometrie-, cervix-, ovarial- och vulvacancer) för att förbättra patientens upplevelse av vårdkedjan. 

PREM står för Patient Reported Outcome Measures. Enkäten kommer att skickas ut under december 2014- februari 2015 till alla patienter med gynekologisk cancer inom RCC Väst och RCC Sydöst. 

Enkäten har utarbetats utifrån KUPP modellen (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv). Den har lagts in elektroniskt för att patienten skall kunna besvara den via internet cirka 7-9 månader efter initierad primärbehandling.

Avtal om pilotprojektet har ingåtts av Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer, RCC Väst och datakonsultbolaget Improveit AB. 

Uppföljning och återkoppling av resultaten till verksamheterna hos de olika vårdgivarna kommer att ske via de Regionala patientprocessledarna/processägarna. När pilotprojektet är utvärderat och justeringar införts planeras PREM-enkäten att användas i hela Sverige.

/Christer Borgfeldt
PREM ansvarig för pilotprojektet i Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer