Gällande vårdförlopp bröstcancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

Utredningen inleds alltid med block A.

 
Block A

Trippeldiagnostik:

 • Klinisk undersökning
 • Bilddiagnostik av bröst och armhåla
 • Morfologisk diagnostik av bröst och eventuellt armhålans lymfkörtlar – grovnål/mellannål om preoperativ behandling övervägs.
Block B

Kompletterande vävnadsdiagnostik med analys av Er, Pr, HER-2, Ki67

Block C

Tillfrågande till patienten om inklusion i tillgängliga studier.

Information till patienten om möjligheten till rekonstruktion vid planerad mastektomi.

Block D

Metastasscreening. 
Block E
MDK
Block F
Diagnosbesked och första behandlingsdiskussion. 

 

   

Resultat av undersökningarna i block A

Åtgärd
Ingen cancer påvisas.

Block F utförs (exkl. behandlingsdiskussion). Kan utföras av inremitterande. Därefter avslutas det standardiserade vårdförloppet. 

Bröstcancer, medicinsk behandling kan vara aktuell före kirurgi. 

Block B, C, E och F utförs. 

Bröstcancer, medicinsk behandling är inte aktuell. 

Block C, E och F utförs.

Förhöjd risk för metastasering enligt nationellt vårdprogram.

Utredningen kompletteras med block D. 

Misstanke om diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet, eller ingen diagnos.

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras till relevant enhet för utredning.

 

Multidisciplinär konferens (MDK)

MDK ska diskutera samtliga patienter före och efter behandling.

Följande funktioner ska medverka vid MDK:

 • kirurg med speciell kunskap om och fokus på bröstcancer
 • plastikkirurg eller kirurg med kunskap om onkoplastikkirurgi
 • onkolog med speciell kunskap om och fokus på bröstcancer
 • bilddiagnostiker med speciell kunskap om och fokus på bröstcancerdiagnostik
 • cytolog och/eller patolog med speciell erfarenhet och kunskap om morfologisk biopsidiagnostik och diagnostik på själva operationspreparaten.
 • kontaktsjuksköterska
 • koordinatorsfunktion (funktionen kan fyllas av kontaktsjuksköterska).

 

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska senast i samband med diagnos.

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning, vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar. Kontaktsjuksköterskan ska också

 • erbjuda stödsamtal
 • särskilt uppmärksamma barn som anhöriga
 • vid behov förmedla kontakt med
  • kurator, psykolog eller psykiater
  • fysioterapeut
  • lymfterapeut.

Alla patienter i reproduktiv ålder ska få information om hur behandlingen kommer att påverka fertiliteten och vid behov erbjudas kontakt med en fertilitetsenhet för rådgivning och eventuell behandling.

Patienter ska uppmanas att avstå från rökning samt vara måttfulla i sin alkoholkonsumtion före kurativt syftande behandling, och erbjudas professionell hjälp att klara detta.

Rehabilitering och palliativa insatser bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen.

 

Beslut om behandling

Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas vid MDK. I journalen ska anges vilka personer och funktioner som närvarat vid MDK.

Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med de närstående om patienten önskar det.

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen, vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar.

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.