Gällande vårdförlopp bröstcancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Indikatorer för uppföljning

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen: 

Från

Till

Tid

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

28 kalender-dagar

Ovanstående ledtid gäller oavsett behandling (kirurgi, strål- eller läkemedelsbehandling eller palliativ symtomlindrande behandling).

 

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ledtider:

Från Till Tid

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

2 kalender-dag 

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Första besök i specialiserad vård (block A)

5 kalender-dagar

Första besök i specialiserad vård (block A)

Diagnosbesked och första behandlings-diskussion (block F)

7 kalender-dagar

Diagnosbesked och första behandlings-diskussion (block F)

Start av första behandling

14 kalender-dagar

Start av första behandling, kirurgi

PAD-svar till patienten, inkl. postoperativ MDK

14 kalender-dagar

Start av första behandling, kirurgi

Start av adjuvant behandling, läkemedel (cytostatika)

24 kalender-dagar

Start av första behandling, kirurgi

Start av adjuvant behandling, strålning

42 kalender-dagar 
Start av första behandling, kirurgi

Start av adjuvant behandling, läkemedel (hormonell behandling)

14 kalender-dagar

MDK ska alltid genomföras inför behandling, men kan infalla såväl före som efter diagnosbesked (block F). Detta påverkar fördelningen av tid före respektive efter diagnosbeskedet men inte den sammanlagda tiden. 

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av de standardiserade vårdförloppen:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för bröstcancer”.

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen bröstcancer.

Andel patienter av de som fått diagnosen bröstcancer som anmälts till standardiserat vårdförlopp.

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt nationella riktlinjer och det nationella vårdprogrammet: 

Indikator Målvärde

5-årsöverlevnad vid bröstcancer.

> 88 % 

Täckningsgrad i nationella kvalitetsregistret, nyanmälan.

hög > 99 %
låg ≤ 95  % 

Diagnos klar innan operation. 

hög 90 % 

låg 80 %

Komplett patologirapport för invasiv bröstcancer. 

hög 95 %

låg 90 %

Multidisciplinär konferens före operation (behandling).

hög 99 %

låg 90 % 

Andel patienter med tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska eller motsvarande. 

hög > 95 %

låg 80 %